Naam Project: Grunneger Power

Initiatiefnemer: Frans N. Stokman (Rijksuniversiteit Groningen en C8 Foundation) en Hugo Klip (Transition Town)

Categorie Innovatienetwerk – Nieuwe Nuts Award & KNHM – Mooiste Burgerinitiatief Award
1. Beschrijving Project

Grunneger Power is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Lidmaatschap staat open voor alle stadjers, Verenigingen van Eigenaren, organisaties en bedrijven in de Gemeente Groningen. Ook geïnteresseerden in lokale energie in Gemeente Groningen kunnen lid worden.
Grunneger Power helpt leden hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook samen met elkaar.
Grunneger Power wil initiatieven in straten, buurten en wijken stimuleren en helpen te realiseren.
Grunneger Power gaat ook zelf projecten realiseren waarmee leden in staat worden gesteld om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis of kantoor kunnen doen.

2. Doel

Via energiecoöperaties kunnen wij als burgers en organisaties gemakkelijker producent van onze eigen duurzame energie worden. De energiecoöperatie zorgt, zonder winstoogmerk, voor scherpe prijzen, kennis en controle op afspraken met leveranciers. Daarmee kan Grunneger Power nu al zonder overheidssubsidie en tegen zeer concurrerende stroomprijzen zonnepanelen plaatsen op daken van huizen en bedrijfsgebouwen.

Maar Grunneger Power wil meer: op platte daken van appartementsgebouwen, gemeentegebouwen en open terreinen grote aantallen zonnepanelen plaatsen en daarvoor, samen met andere energiecoöperaties, de voorwaarden creëren. Hiermee willen wij op lokaal niveau onze leden in staat stellen hun eigen duurzame stroom te produceren op hun eigen dak of door enkele vierkante meters elders te kopen of in huurkoop te nemen. Ook willen wij onze leden in staat stellen hun eigen lokale duurzame energie te produceren met andere technieken, zoals wind, biogas en gebruik van aardwarmte.

3. Context, planning
Onze visie is dat het goed is als we zelf producent worden van de duurzame energie die we zelf gebruiken. Dan gaan we veel bewuster om met energie, ontstaan geheel nieuwe mogelijkheden, zoals je wasmachine laten draaien, andere apparaten aanzetten en je elektrische auto opladen als je zelf genoeg energie produceert. Maar als je dat samen met anderen doet, kun je elkaar energie leveren die je over hebt, worden de investeringen geringer, de mogelijkheden groter en de opbrengsten hoger. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu en de onderlinge verhoudingen.

Samen met anderen je duurzame energie opwekken en delen is belangrijk als de ander dat zelf niet of in mindere mate kan. Maar je kunt ook samen vaak nog meer duurzame energie produceren omdat je dan mogelijkheden kunt benutten die je wegens de aard of grootte van investeringen niet alleen kunt doen.

Alleen als burgers en organisaties zelf producent worden van hun eigen energie worden, gaat de energietransitie samen met een sociale transitie waarbij eenzijdige afhankelijkheden vervangen worden door onderlinge wederzijdse afhankelijkheden, leidend tot grotere onderlinge samenwerking en daarmee onderlinge solidariteit en betrokkenheid.

4. Organisatiestructuur
Beschrijf de wijze waarop het initiatief wordt georganiseerd (mensen, juridische vorm, aandeelhouders, 51% van de zeggenschap, drijvende kracht, etc. max. 200 woorden).

Grunneger Power is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Lidmaatschap staat open voor alle stadjers, Verenigingen van Eigenaren, organisaties en bedrijven in de Gemeente Groningen. Ook geïnteresseerden in lokale energie in Gemeente Groningen kunnen lid worden.

Hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering

 • Het voorlopige bestuur bestaat uit:
 • Prof.dr. Frans Stokman, voorzitter
 • Dr. Henk-Jan Falkena, secretaris
 • Ir. Rob Aptroot, penningmeester

Daarnaast hebben we een Doetank van mensen met verschillende expertises. Daarin zitten momenteel:

 • Allard van Dijk, NOM
 • Amito Smelik, Struiving en Smelik, tekst en advies
 • Bert Jan Bodewes, KUUB Centrum Particuliere Bouw
 • Bert-Jan Hakvoort, Groningen City Club),
 • Engbert Breuker, communicatie-expert
 • Harm Renes, expert zonne-energie
 • Hugo Klip, initiator en lid Findhorn (Schotland)
 • Jack van der Palen, Architectengroep ARCHIVIEW Groninghenen
 • Jan Postema, Woningcorporatie Lefier
 • Jan-Jaap Aue, coordinator duurzaamheid Hanzehogeschool
 • Janpiet van der Weele, Adviesbureau VanderWeele
 • Jinne Geertsma, creative in care
 • Linda Steg, duurzaamheidcoordinator GMW RuG
 • Kees Hummelen, RuG
 • Marcel Koenis, Sinz management | advies
 • Peter van Vliet, directeur Energiecoöperatie Zonvogel
 • Reint Brondijk, RABO Bank
 • Romke Hoogstra, Duurzaamheidscentrum Stad Groningen
 • Thijs Oosterheert, bewoner Fongersplaats
 • Titia Struiving, Struiving en Smelik, tekst en advies

5. Bron

Zonne-energie, maar ook nieuwe technologieën op buurtniveau (aardwarmte met aquifers tbv actieve isolatie van huizen ipv passieve; vacuümriolering met productie biogas onder hoge druk), wind

6. Technische schets

nvt

7. Investering en exploitatie

De exploitant van de energie is afhankelijk van de situatie. Gaat het om investeringen in afzonderlijke huizen, scholen, bedrijven en kantoren, dan is het de eigenaar. Een belangrijke exploitant kan de Vereniging van Eigenaren zijn, juist in de stad. Bij grootschalige projecten op terreinen van gemeente kan het de energiecoöperatie zelf zijn.

8. Overtuig de jury

Essentieel uitgangspunt van Grunneger Power is de wenselijkheid om zoveel mogelijk consumenten (co-)producent te maken. Veel lokale energiebedrijven van vooruitstrevende gemeenten zien de burgers als (lastige) klanten en missen daardoor de essentiële sociale effecten die lokale energieproductie kan hebben.

Leefbaarheid in wijken wordt primair geproduceerd door de burgers zelf, gemeente en professionals kunnen alleen de voorwaarden daarvoor verschaffen. Met gezamenlijke lokale productie van duurzame energie worden de gemeenschappelijke belangen en onderlinge samenwerking versterkt, waardoor onderlinge betrokkenheid en solidariteit en daarmee sociale cohesie wordt versterkt.

Grunneger Power richt zich verder, in onze ogen als een van de weinige lokale initiatieven, tevens op Verenigingen van Eigenaren als een belangrijke sociale actor. Juist in stedelijke agglomeraties is de Vereniging van Eigenaren de actor die huiseigenaren tot transitie kan bewegen. Zij beheren immers de daken van de appartementen, een van de belangrijke componenten van de zgn. derde ruimte!

Visueel materiaal

www.grunnegerpower.nl (website in wording, te lanceren op 23 maart, tot dan te bezichtigen met user name: user en wachtwoord: grupo)

Grunneger Power wordt 31 maart gelanceerd tijdens een discussieavond in het Groninger Forum over zonne-energie. We hebben nu al ruim 250 leden, grotendeels via een aantal Verenigingen van Eigenaren die met ondersteuning van Grunneger Power hun eigen energie op hun daken willen produceren.