Naam van het project: Permanente duurzaamheids’Hub’ Power2Nijmegen

Initiatiefnemer: Synerco Communicatie

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

Het creëren van een permanente duurzaamheids-Hub, bemensd door stagiairs vanuit de RUN, de HAN en het ROC, uitgeleend door lokale bedrijven en organisaties zoals bijvoorbeeld samenwerkend in het Nijmeegs Energie Convenant 2.0. Zij kunnen het bureau gaan

vormen, onderzoek doen, diensten leveren, kennis opdoen, als wegwijzer functioneren en voor zichzelf een carrière op het gebied van duurzaamheid en milieu gaan opbouwen. Duurzame bedrijven met creatieve ideeën maar misschien net te weinig menskracht of kennis kunnen bij deze Hub aankloppen. De Hub wordt bewoond

door een geleidelijk wisselende groep studenten met uiteenlopende achtergrond (techniek, planologie, communicatie, ICT), is vraagbaak en onderhoudt tegelijkertijd de basis (website, twitter, enige administratie, etc.) Voor huisvesting en financiering zijn diverse creatieve oplossingen.

2. Context

De gemeente Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn. Dat betekent 50% minder energiegebruik en de rest van zijn energie lokaal opwekken uit duurzame bronnen. Power2Nijmegen is de paraplu waaronder veel projecten hangen die hieraan (gaan) bijdragen. P2N geeft een kader, wil stimuleren, maar heeft geen duidelijke eigenaar en biedt ook geen helder omschreven diensten. De Gemeente Nijmegen wil deelnemer zijn, niet de grote trekker en financier, want is te weinig geld om alles zelf te regelen en de gemeente moet zelf flink bezuinigen, er is te weinig menskracht en het politieke landschap kan veranderen (argument van continuïteit). De gemeente wíl ook geen eigenaar worden, maar vindt dat alle partijen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, wil bottom-up organiseren. Echter, veel spelers hebben uiteenlopende beelden en verwachtingen bij P2N. Als vrijwilliger heb ik een aantal brainstorms geleid (nu denk ik mee als tijdelijke inhuur) en er is zorgen om de continuïteit, de herkenbaarheid, het vasthouden van het momentum. Vandaar het creatieve plan: zorg voor een permanente hub/loket, dat dient als vraagbaak (techniek, subsidies, planologie, ..), dat laagdrempelig is, waar studenten ‘duurzame’ ervaring kunnen opdoen en dat duurzame lokale initiatieven ondersteunt. Zowel uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente komen enthousiaste reacties.

3. Organisatiestructuur

Het is nog een initiatief. Ik denk aan een Raad van toezicht met vertegenwoordigers uit onderwijs, gemeente en bedrijfsleven, en een dagelijkse coördinator die de stagiairs begeleidt. Dat wil ikzelf doen. De studenten lopen stage bij lokale bedrijven die hen aan de hub uitlenen voor 2 dagen per week. Er komt een roulatiesysteem waardoor we continuïteit garanderen. Vanuit onderwijs en bedrijfsleven krijgen de studenten de gebruikelijke stage-ondersteuning. Zelf kunnen we weer bijdragen aan de promotie van de hub (internet, social media, etc.). Ze doen concrete ervaring op in duurzaamheidsprojecten, en leren ook werken in multidisciplinaire teams. Zo kweken we ook een generatie van ‘duurzame studenten’ die na hun afstuderen Nijmegen weer verder kunnen helpen.

4. Financiering

De studenten krijgen de gebruikelijke stagevergoeding. Dit kost niets extra. De fysieke ruimte evenals enkele bureaus en computers kunnen beschikbaar gesteld worden door de grote spelers van het Nijmeegs Energieconvenant. Er is zelfs een grote kans dat we gratis een etage van een leegstaand centraal gelegen flatgebouw mogen gebruiken. Personeelskosten: het opzetten en de lopende bedrijfsvoering (coachen, financiën, managen) kan ik doen, in de vorm van een part-time contract. Ik heb werkervaring als communicatieadviseur, coach, trainer en studentenbegeleider van multidisciplinaire teams.

Het is erg belangrijk dat de Hub laagdrempelig is. Een klein duurzaam bedrijfje gaat geen adviezen voor €100,- per uur inkopen. Je kunt voor de geleverde diensten een laag tarief rekenen van €20,- per uur om de kosten van materiaal, de coördinator en inrichting te dekken, of via een creatief systeem van waardebepaling achteraf. Via een creatief platform kunnen we een fondswerfactie op touw zetten. Er liggen kansen om subsidiegelden in te gaan zetten (de RUN heeft ideeën om hieroor een EFROsubsidie aan te vragen). Studenten zorgen zelf weer voor de promotie van de hub, dus voor nieuwe ‘klanten’. Ook is een sponsorwand denkbaar, zowel fysiek als op de website.

5. Professionaliteit

Universiteit, Hogeschool (HAN) en ROC zorgen voor inhoudelijke begeleiding, deelnemende bedrijven voor de stagebegeleiding, de gemeente voor de kaders en alle partijen samen vormen een stuurgroep. De dagelijkse leiding kan ikzelf verzorgen.

Het is een win-win situatie: met heel weinig middelen een duurzaamheidsloket creëren, waarbij studenten ervaring opdoen en duurzame lokale initiatieven op diverse manieren ondersteund worden (communicatie, techniek, rekenkracht, planologie, etc.).

6. Aantrekkingskracht

Het is nu nog een idee. Ik spreek hierover met diverse partijen en zowel uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente komen enthousiaste reacties. De gemeente Nijmegen heeft mij gevraagd om hiervoor een projectplan op te gaan stellen. Daarmee ben ik nu bezig.

7. Exploitatie

De hub levert zelf geen energie, maar gaat de duurzaamheidsagenda van Nijmegen een boost geven. Zie financiering: de kosten zijn erg laag. Om het in de beeldspraak van de ‘oude energie’ te verwoorden: door de hub krijg je een olievlekwerking, een duurzame kettingreactie.

8. Regio

Nijmegen. Ik kan me voorstellen, dat omliggende gemeenten gaan aanhaken (Beek-Ubbergen, Malden, Groesbeek, etc.), al was het maar omdat dat vanuit de landelijke politiek op het moment sterk gestimuleerd wordt

9. Energiebron en techniek

Het gaat zoals gezegd om kennis delen, zie hieronder.

10. Kennis delen

Kennis delen is juist de kern van de hub: duurzame bedrijven ondersteunen, kennis via de website beschikbaar maken (over techniek, over subsidiemogelijkheden, over het creëren van draagvlak en communicatie). Het mooie is, dat studenten heel recente en actuele kennis bezitten waarvan duurzame initiatieven meteen kunnen profiteren.

11. Overtuig de jury

Door studenten op een slimme manier in te schakelen voor duurzaamheid, een hub/loket/front-office te creëren, en hen op een slimme manier aan het bedrijfsleven te koppelen (stage, advisering) krijgen duurzame lokale Nijmeegse initiatieven een grote impuls. De kosten zijn beperkt, de effecten groot. In tijden van bezuinigingen en terugtredende overheid is dit een creatieve manier om te zorgen voor continuïteit op weg naar een energieneutraal Nijmegen in 2045.

12. Beeldmateriaal