Naam van het project: Energiecoöperatie De Eendracht Makkinga e.o.

Initiatiefnemer: Slim makkinga

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

Hoofddoelstelling van de Energiecoöperatie is om leden woonachtig in Makkinga e.o. te voorzien van duurzaam opgewekte stroom en CO2 gecompenseerd gas (dus “groene” energie) tegen aantrekkelijke tarieven. Daarnaast heeft de Coöperatie als doel de productie van duurzame energie in Makkinga e.o. te stimuleren

2. Context

Eind februari 2012 is op initiatief van SLIM ( stichting lokaal ideaal makkinga)in samenwerking met Greenchoice een bijeenkomst in het ’t Haventje georganiseerd. Het doel van deze avond was de mogelijkheden van het oprichten van een energiecoöperatie in Makkinga te onderzoeken. Er bleek veel animo te zijn voor een energiecoöperatie. Een werkgroep heeft het voortouw genomen en de concrete plannen uitgewerkt. Daaruit voortvloeiend is op 12-06-2012 de cooperatie opgericht.

3. Organisatiestructuur

Een cooperatie,mede omdat daarin de leden medezeggenschap hebben

4. Financiering

Donaties van dorpsbelang,Slim ( gedeeltelijk een lening,en gedeeltelijk een donatie) de RABO bank en van een particulier. We hebben geen betalende leden,dit om de drempel zo laag mogelijk te houden

5. Professionaliteit

Er zijn geen betaalde krachten,alleen vrijwilligers.
We hebben een overeenkomst gesloten met energieleverancier Greenchoice. Greenchoice bevordert en ondersteunt actief de totstandkoming van dergelijke coöperaties. Zij hanteert een uniek bedrijfsmodel waarbij het verschil van de inkoopprijs en de verkoopprijs van de totaal verbruikte energie door coöperatieleden teruggestort wordt op rekening van de Coöperatie. In praktijk betekent dit dat gemiddeld per aangesloten lid 25 – 40 Euro op jaarbasis terugvloeit naar de Coöperatie en dus de lokale gemeenschap.

6. Aantrekkingskracht

Folderen, een website,dorpskrantje en sinds kort werken we samen met studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden,die voor ons gaan uitzoeken hoe e.e.a.te verbeteren,zoals b.v ledenwerving en naamsbekendheid en website.

7. Exploitatie

Alles bij elkaar hebben we zo’n 1600,= euro aan kosten gemaakt sinds de oprichting in Juni 2012. Van de opbrengsten hebben we nog geen duidelijk beeld,we zijn nu zo ver een begroting samen te stellen voor het komende jaar.

8. Regio

Makkinga en omliggende dorpen.

9. Energiebron en techniek

Voornamelijk  zonnepanelen en thermische panelen

10. Kennis delen

Middels de website,in persoonlijke gesprekken,en het bezoeken van bijeenkomsten.

11. Overtuig de jury

Het vergt veel tijd en inspanning van alle vrijwilligers om e.e.a.van de grond te krijgen en medebewoners van het nut van duurzaamheid te overtuigen.

12. Beeldmateriaal