Naam van het project: Strijp S Eindhoven

Initiatiefnemer: Park Strijp Energy B.V.

Categorie:Innovatienetwerk- Nieuwe Nuts Award & ABN AMRO – Mooiste Ondernemersinitiatief Award

1. Beschrijving
De Gemeente Eindhoven en VolkerWessels hebben gezamenlijk, via de publiek private samenwerking Park Strijp Beheer, het initiatief genomen voor de transformatie en herontwikkeling van het voormalige Philips-terrein “Strijp S” te Eindhoven. Strijp S wordt getransformeerd van een bedrijventerrein van 27 ha. waar Philips ooit gestart is met het zogenaamde natuurkundig laboratorium, het NatLab, naar een creatieve stad waar plaats is voor 2.500-3.000 woningen en 150.000 m2 BVO voor kantoren, commercieel en cultuur ( zie ook www.strijp-s.nl).

Het intensieve gebruik van de grond door Philips heeft geleid tot een omvangrijke grondwaterverontreiniging met vluchtige organische verbindingen (VOCl). Daarnaast heeft de Gemeente met Park Strijp Beheer afspraken gemaakt omtrent een aangescherpte duurzaamheidsdoelstelling, een zogenaamde EnergiePrestatie op Locatie (EPL). Bovenstaande doelstellingen zijn gecombineerd tot een energiesysteem dat naast de onttrekking van energie uit de bodem zorgdraagt voor het controleren en saneren van de grondwaterverontreiniging.

PSB heeft inmiddels een dochteronderneming opgericht, genaamd Park Strijp Energy B.V. (“PSE”), die de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het energiesysteem tot haar doel heeft.

Het energiesysteem (genaamd “Sanergy”) maakt gebruik van energiewinning uit het grondwater op basis van recirculatie genoemd. De energie uit het grondwater wordt in de gebouwen door middel van een warmtepomp opgewaardeerd tot een bruikbaar energieniveau voor de verwarming en koeling van de woningen en/of kantoren.

2. Doel
PSE heeft als doelstelling om duurzame energievoorziening op een marktconforme, of minimaal kostenneutraal te realiseren en te beheren. Hieronder valt ook de (voorbereiding voor) aansluiting van toekomstige gebouwen op Sanergy net en verkenning van nieuwe projecten.

Naast de exploitatie van Sanergy verzorgt PSE de levering van stoom aan bestaande gebouwen in het gebied. Deze vorm van warmtelevering (stoom) is van tijdelijk aard, om de bestaande gebouwen van warmte te voorzien voordat zij worden herontwikkeld. De activiteiten om (minimaal) twee verschillende energietechnieken te beheren is tekenend voor de rol die PSE wil bekleden: duurzame exploitatie van verschillende lokale energiebronnen.

3. Context, planning
De Sanergy installatie is circa 1 jaar operationeel. Momenteel is 30.000 m2 commercieel vastgoed aangesloten op de centrale WKO installatie (dit is exclusief de warmtelevering via de stoomleiding). Er is een gefaseerde planning voor de aansluiting van bestaande en nieuwe gebouwen. De planning is dat in 2016-2017 in totaal 1.150 appartementen en 115.000 m2 commerciële ruimten aangesloten zijn op het Sanergy systeem. Op dit moment zijn er in totaal 4 afnemers van energie (Trudo, Philips, ROC, en PSB) Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voo de inpandige warmtedistributie aan de uiteindelijke afenemers..

4. Organisatiestructuur

PSE heeft van Park Strijp Beheer,(een publiek private samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en VolkerWessels, waarvoor Credo Integrale Planontwikkeling als gedelegeerd ontwikkelaar optreedt) de opdracht gekregen om Sanergy te ontwikkelen, realiseren en te exploiteren. Op voorspraak van probleemeigenaar Philips en in samenwerking met Arcadis is het huidig ontwerp tot stand gebracht en uitgevoerd.

VolkerWessels DEC B.V. treedt als gedelegeerd ontwikkelaar op namens PSE en is zodoende verantwoordelijk voor de aanleg en uitbreiding (aansluiting toekomstige gebouwen), technisch beheer, onderhoud, leveringsgaranties. De operatie van het bodemsysteem  en het onderhoud worden uitgevoerd door Hydreco B.V.

De volledige zeggenschap over de installaties ligt formeel bij PSE en haar aandeelhouder PSB

5. Bron

De energie wordt gewonnen uit het lokale grondwaterenergiesysteem (recirculatiesysteem) in de grond,. Hierbij wordt energie gewonnen uit het opgeslagen water; ’s zomers koude, ’s winters warmte.

6. Technische schets

In verband met de beheers- en saneringsfunctie van Sanergy, is het ontwerp van het bronsysteem hier specifiek op aangepast. Het bronsysteem, waaruit maximaal 600 m3/h kan worden onttrokken en geïnjecteerd, bestaat uit meer bronnen dan vanuit de energievraag noodzakelijk. Het bronsysteem bestaat uit vijftien onttrekkingsbronnen die als een ring aan de rand van Strijp S liggen. De maximale onttrekkingsdebieten verschillen per bron. De benedenstroomse bronnen hebben het grootste debiet, maximaal 60 m3/h. De bovenstroomse bronnen hebben het kleinste debiet, maximaal 20 m3/h. Tot slot hebben de bronnen aan de weerzijden een debiet van maximaal 40 m3/h. De reden hiervoor is dat de natuurlijke grondwaterstroom dermate wordt tegengewerkt dat de grondwaterverontreiniging op dezelfde plaats blijft.

Het energiesysteem heeft de naam Sanergy gekregen, verwijzend naar de synergie tussen energieopwekking en de grondwatersanering.

De installaties in de gebouwen bestaan uit een centrale warmtepomp voorzien van peikverwarming door middel van stadsverwarming. Per aan te sluiten gebouw wordt een maatwerkinstallatie ontwikkeld.

7. Investering en exploitatie

De totale investering bedraagt 3.500.000. Gedurende de geplande verdeer uitrol c.q. aansluitingen van gebouwen zal de benodigde investering toenemen. De verantwoordelijkheden voor exploitatie liggen bij PSE.

8. Overtuig de jury

Park Strijp Energy B.V. (PSE) is een juridische entiteit die specifiek in het leven geroepen is om de gebiedsontwikkeling optimaal af te stemmen met de duurzame energievoorziening en visa versa.

PSE is erin geslaagd een zeer innovatief concept ‘Sanergy’ te realiseren waarmee duurzame energie ingezet wordt om bodemsanering te realiseren. Deze wereldprimeur getuigd van inzet en vastberadenheid van de gemeente en betrokkenen partijen om op innovatieve wijze duurzaamheiddoelstellingen te halen en een aangename leefomgeving te creëren. Het is een sprekend voorbeeld hoe aandacht voor lokale duurzame energievoorziening een synergetisch voordeel op kan leveren en duurzaamheid op een hoger niveau kan tillen.

Visueel materiaal
Een beeld van de beoogde gebiedsontwikkeling en de principewerking van Sanergy ziet u onderstaand: