Naam van het project: deA

Initiatiefnemer: De Stichting ter bevordering van duurzame energie, van, voor en door Apeldoorners

Categorie: “Wij krijgen kippen – Mooiste Idee Award”

1. Beschrijving

Om te beginnen met zonnepanelen en biomassa zelf duurzame energie opwekken in Apeldoorn. En deze energie leveren aan inwoners van Apeldoorn. Dat is de gedachte achter deA, duurzaam energiebedrijf van en voor Apeldoorn.

Een coöperatie in oprichting. Een energiecoöperatie om precies te zijn, waar je als inwoner van Apeldoorn lid van kunt worden. Zodat je mede-eigenaar wordt en zeggenschap krijgt. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven uit Apeldoorn ook klant van deA worden en echte groene energie uit Apeldoorn geleverd krijgen.

De deA-fietsroute laat je zien en ontdekken waar en hoe je energie opgewekt wordt.

2. Doel

Omschrijf het doel –in woorden en/of cijfers – van het initiatief. Als er een winstoogmerk is, is dit winstmaximalisatie of een redelijk percentage van de omzet? (max. 200 woorden).

Waarom

Het vraagstuk van onze toekomstige energievoorziening is één van de meest urgente van deze eeuw. Energie wordt schaars en duur. Een houding van ‘het zal mijn tijd wel duren’ kan niet meer. Het zijn kleine stapjes die je als inwoner van Apeldoorn kunt maken, maar wel een belangrijke start, voor jezelf en dus voor de wereld.

De belangstelling voor energiebesparing en duurzaamheid neemt ook in Apeldoorn toe. Ieder heeft zo z’n eigen redenen om energie te besparen of te verduurzamen. Lagere kosten, een beter klimaat, minder afhankelijkheid van derden, stimuleren van de plaatselijke werkgelegenheid, een goed gevoel enz. Wij proberen een stap te maken: Duurzame energie van en voor Apeldoorners.

 

2. Doel

In Apeldoorn duurzame energie opwekken en deze vervolgens leveren aan inwoners, organisaties en bedrijven. Het vraagstuk van onze toekomstige energievoorziening nu, dichtbij huis, oppakken en oplossen.

Kernwaarden

De volgende kernwaarden zijn voor deA geformuleerd: Duurzaamheid, Continuïteit, Betrouwbaarheid, Betrokkenheid en Kwaliteit.

Onze eigen energie

Uitgangspunt is het oprichten van een energiecoöperatie waar de leden het voor het zeggen hebben. De aandeelhouders in de goede betekenis van het woord “door een aandeel te leveren”.

Duurzame energie voor een eerlijke prijs daar gaat het om, zonder winstoogmerk.

3. Context, planning

Beschrijf de aanleiding van het initiatief. Wat was de belangrijkste reden om het project te initiëren? Wie zijn de klanten? Hoeveel klanten/leden zijn er? Zijn deze klanten in de wijk/in het dorp, of in een regio? Wat was de ruwe planning van de oprichting, is de organisatie operationeel (max. 200 woorden).

11-11 Dag van de duurzaamheid

Op 11 november 2010 de dag van de duurzaamheid om precies 11.00 uur is de Stichting ter bevordering van duurzame energie van, voor en door Apeldoorners opgericht. Deze stichting heeft maar één doel: Zorgen dat de duurzame energiecoöperatie Apeldoorn ofwel deA er komt

2-2 De eerste 60

Op 2 februari 2011 zijn 60 mensen uitgenodigd om met elkaar en het kernteam in gesprek te gaan over deA. Op de avond zijn ook vier werkgroepen gevormd, te weten:

  • Werkgroep PR en Communicatie
  • Werkgroep Zonnepanelen
  • Werkgroep Biomassa
  • Werkgroep Financiën en Fondsvorming

 

3-3 Start werving

Op 3 maart 2011 is de werving van aspirant-leden gestart. Inzet is om zo snel mogelijk meer dan 600 aspirant-leden te krijgen, één procent van de Apeldoornse huishoudens.

600 betalende aspirant-leden hanteren we als een ondergrens voor het benodigde draagvlak.

 

6-6 De eerste 600

Op 6 juni 2011 leveren de werkgroepen hun resultaat op. En op 6 juni 2011 hopen we het 600ste aspirant-lid in te schrijven.

 

9-9 Start coöperatie

Als we volgens planning 6 juni ons 600ste aspirant-lid kunnen inschrijven dan gaan we op vrijdag 9 september 2011 onze eigen Apeldoornse Energiecoöperatie, deA oprichten.

4. Organisatiestructuur

Beschrijf de wijze waarop het initiatief wordt georganiseerd (mensen, juridische vorm, aandeelhouders, 51% van de zeggenschap, drijvende kracht, etc. max. 200 woorden).

Fase één

deA is in 2010 opgericht als stichting en is bezig zich te ontwikkelen naar een lokaal energiebedrijf in de vorm van een coöperatie. De kracht zit ‘m in de lokale gemeenschap; in de betrokkenheid van mensen bij elkaar, hun leefomgeving en het milieu.

Op dit moment (18 maart 2011) is er een stichtingsbestuur een kernteam en zijn een viertal werkgroepen actief. Verder hebben zich inmiddels al 80 aspirant-leden ingeschreven (Werving is op 3 maart 2011 gestart)

Fase twee

Als het aantal van 600 aspirant-leden bereikt is, dan gaan we aan de slag met het opzetten van de uiteindelijke organisatiestructuur.

Allereerst de energiecoöperatie waar inwoners, organisaties en bedrijven uit Apeldoorn lid van kunnen worden. De energiecoöperatie die straks 100% eigenaar van het energiebedrijf wordt. Leden van de coöperatie worden eigenaar en krijgen zeggenschap en de energiecoöperatie heeft geen winstoogmerk.

Vervolgens wordt het energiebedrijf opgericht. Eerste opdracht van het energiebedrijf zal het verkrijgen of realiseren van productiecapaciteit zijn. We denken daarbij allereerst aan de inzet van PV en biomassa (opdracht aan werkgroepen zonnepanelen en biomassa). Pas als energiecapaciteit beschikbaar is, zal gestart worden met het leveren van energie aan klanten.

Cruciaal voor het succes van deA zal ook de beschikbaarheid van een fonds zijn waarmee de benodigde investeringen gedaan kunnen worden (opdracht aan werkgroep Financiën en Fondswerving)

5. Bron

Duurzame energiebronnen die in en rond Apeldoorn (op fietsafstand) aanwezig zijn: Zon, biomassa (mest, houtafval uit natuurgebieden, GFT), afval en wind.

Overigens gaan we ook werk maken van het besparen van energie.

 

6. Technische schets

Op dit moment hebben we nog geen technische installaties.

 

7. Investering en exploitatie

Op dit moment wordt gewerkt aan plannen om productiecapaciteit te realiseren voor minimaal 600 huishoudens. Dit is de vraag die bij de werkgroepen Zonnepanelen en Biomassa is neergelegd.

De vraag aan de werkgroep Zonnepanelen is om met een concreet plan te komen dat voldoende energie uit zonnepanelen oplevert om in de vraag naar elektrische energie van 600 huishoudens te voorzien. Op die manier kunnen we aan de eerste 600 klanten direct energie leveren.

De vraag aan de werkgroep Biomassa is om met één of meerdere uitgewerkte ideeën te komen over de wijze waarop en hoe biomassa uit Apeldoorn ingezet kan worden om energie te leveren, inclusief de partijen die daarbij nodig zijn.

Het benodigde investeringsvermogen voor het realiseren van de eerste onderdelen van de deA-energieproductiecapaciteit wordt op dit moment ingeschat tussen de 10 en 20 miljoen euro.

Om die reden is de vraag aan de werkgroep Financiering en Fondswerving om met een aantal concrete oplossingen te komen voor de financiering van de projecten. Daarnaast is de vraag om te komen met een aantal uitgewerkte ideeën over de vorming van een fonds waarmee projecten gefinancierd kunnen worden.

De wijze waarop en door wie het energiebedrijf en de energielevering vorm moet krijgen is nog niet uitgekristalliseerd. Opzet is wel om zoveel als mogelijk in eigen hand te houden.

 

8. Overtuig de jury
Het unieke van deA is de keuze voor duurzame energieproductie in en rond Apeldoorn. Dat is de centrale gedachte. Meer duurzame energieproductie in Apeldoorn en deze energie vervolgens leveren aan Apeldoorn.

Kerndoel van deA is om die reden: duurzame energie van en voor Apeldoorn.

Door deA is het begrip groene energie aantoonbaar zichtbaar en aanwijsbaar en wordt een concrete bijdrage geleverd aan een energievoorziening die schoon, eerlijk, betrouwbaar en “op de fiets controleerbaar” is.

Visueel materiaal

We verwijzen graag naar onze website www.de-a.nl

 

Vanzelfsprekend ons logo:

 

Onderstaand een impressie van de mogelijkheden waaraan gedacht wordt om de energieproductie van deA straks te realiseren. Ter voorkoming van misverstanden de onderstaande foto’s zijn de “gefotoshopte werkelijkheid”

 

Zonnepanelen op het Omnisportcentrum Apeldoorn

Biomassa uit Energielandschappen

 


Windmolens langs de A50

 


Mestvergisting in Klarenbee