Naam van het project: De coöperatieve Zutphense Energie Transitie (ZET)

Initiatiefnemer : Stichting AanZET

Categorieën: InnovatieNetwerk – Nieuwe Nuts Award & KNHM – Mooiste burgerinitiatief Award

1. Beschrijving Project
De coöperatieve Zutphense EnergieTransititie maakt in 2011 een start met het
bundelen van de electiciteitsvraag van 500 huishoudens in Zutphen. In de
gevraagde capaciteit (ongeveer 2MW) wordt voorzien met een PV installatie op
daken van bedrijfspanden op industrieterrein De Mars. Het is het begin van
een coöperatieve duurzame energievoorzienning toegankelijk voor alle
inwoners van Zutphen.

2. Doel
De coöperatie heeft geen winstoogmerk, behalve dan dat men streeft zoveel
mogelijk van de inkomsten te herinvesteren in duurzame energiewinning.

3. Context, planning
ZET is ontstaan tijdens een brainstorm-sessie tijdens TransitionTown café (3
nov jl) en komt voort uit een samenbundeling van krachten uit diverse
(politieke) geledingen van de Zutphense samenleving. Doel is om alle
huishoudens van Zutphen in de gelegenheid te stellen, lokaal gewonnen
duurzame energie af te nemen. Inmiddels zijn ongeveer 35 professioneel
betrokken vrijwilligers actief in verschillende werkgroepen, om de
haalbaarheid van de plannen te toetsen. Er is nauw contact met enkele
bedrijven voor het beschikbaar stellen van enkele hectare dakruimte. Er is
goed overleg met gemeente Zutphen over de inpassing van de ZET plannen
binnen de beleidsvoornemens voor energieneutraal Zutphen.
Op dit moment hebben ongeveer 170 huishoudens zich geïnteresseerd verklaard
in afname van energie van ZET. Eind mei hopen we 500 huishoudens als
aspirant leden te mogen noteren. In het najaar van 2011 wordt een begin
gemaakt met de realisatie van de benodigde pv-capaciteit.

4. Organisatiestructuur
Organisatie heeft een open overlegstructuur. Aan het overleg nemen 13 mensen
deel, waarin 5 werkgroepen vertegenwoordigd worden (tw: fiscaal-juridisch,
realisatie, communicatie, techniek, it-ledenadministratie). Daarnaast is er
een kernteam, bestaande uit een voorzitter en drie leden, die de coördinatie
en de dagelijkse leiding op zich neemt.
De Zutphense EnergieTransitie is op dit moment zelf nog geen rechtsvorm. Er
wordt gestreeft om voor ZET een coöperatieve vereniging op te richten.
Mogelijk wordt er op uitvoerend niveau gebruik gemaakt van aparte
rechtsvormen per project. Op dit moment ligt het intitiatief bij de
Stichting AanZet.

5. Bron
In eerste instantie zetten wij in op pv, later ook wind, biovergisting en
geothermie

6. Technische schets
De pv installatie zal in eerste instantie 2MW groot zijn en een oppervlakte
van ongeveer 2 hectare beslaan. Bij de orientatie naar geschikte lokaties
wordt in eerste instantie gekeken naar bedrijfsdaken op industrieterrein De
Mars, op Theater De HanzeHof en op sportcentrum de HanzeHal.

7. Investering en exploitatie
De coöperatie exploiteerd de installatie. De initiele investering is
omenabij 2mlj Euro. Deelnemende huishoudens worden in de gelegenheid gesteld
deel te nemen in de investering, via de cöoperatie.

8. Overtuig de jury
Het betreft hier een burgerinitiatief dat niet “gestuurd” wordt door externe
partijen (zoals een gemeentelijke overheid) en bovendien een brug slaat
tussen burger en bedrijfsleven om samen te werken aan grotere
onafhankelijkheid van de mondiale energiemarkt en verwezenlijking van CO2
doelstellingen. Daarnaast wordt ZET breed gepositioneerd binnen de Zutphense
samenleving en wordt het energievraagstuk als bindend element gepresenteerd.

Visueel materiaal
www.zutphenaanzet.nl