Naam van het project: HEETEC

Initiatiefnemer :Stichting Duurzaam Heeten

Categorie: Wij Krijgen Kippen – Mooiste Idee Award (bedrijf is nog niet gerealiseerd)

1. Beschrijving Project

HEETEC is een nog op te richten lokaal energiebedrijf in Heeten.

2. Doel

Het belangrijkste doel van HEETEC is om in de toekomst een bijdrage te leveren aan het energiezuiniger maken van Heeten en het op zijn minst het meest energiezuinige dorp binnen de gemeente Raalte te laten zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de opwekking van energie maar ook om besparing, exploitatie en het beheer.

3. Context, planning

Met de SDH nemen we deel aan de themakring van de provincie Overijssel inzake een Lokaal Energiebedrijf. In deze kring is de vraag gesteld of de deelnemers een visie wilden indienen met betrekking tot dit onderwerp.

Een planning voor de oprichting van HEETEC kan zijn:

  1. Haalbaarheidsonderzoek derde en vierde kwartaal 2011.
  2. Oprichting HEETEC eerste kwartaal 2012 mede op basis van het project Zonnekracht fase 2. Dit is een initiatief van de Stichting Duurzaam Heeten en dit is een prachtig moment om met HEETEC van start te gaan.
  3. Verdere ontwikkeling met andere systemen voor de opwekking van energie.

De organisatie is nog niet operationeel.

4. Organisatiestructuur.

De organisatiestructuur dient nog uitgewerkt te worden maar in hoofdlijnen is het onderstaand.

Bij de organisatie rekening houden met een splitsing in bevoegdheden over zoals bij maatschappelijke en technisch onderwerpen. De essentiële keuzes moeten door deskundigen gemaakt worden, maar Heeten bepaald zelf wel in grote lijn waar we naartoe willen gaan. Het zal een BV worden met daarin voor de bedrijfsactiviteiten een coöperatieve vereniging waarin de financiers mede kunnen beslissen over de grote lijnen. De coöperatie kan dan onder SDH vallen. Met een coöperatie spelen we ook in op de politiek, omdat Diederik Samsom (Kamerlid van de PvdA) dit als een voorwaarde wil opnemen in de mogelijkheid om zelflevering toe te kunnen passen.

5. Bron

Na enig onderzoek is gebleken dat in Heeten aanwezig is:

  1. In Heeten is BMEC (het voormalige Biogreen) die kan energie of warmte leveren. Het was de bedoeling dat BMEC warmte ging leveren voor de nieuwe woonwijk “Steenbrugge” nabij Deventer. Aangezien de woningbouw nagenoeg stil ligt is dit het moment om in contact te treden met de directie. Een groot voordeel wordt gevormd door het feit dat de afstand naar Heeten veel kleiner is.
  2. n Heeten is het project Zonnekracht van start gegaan. Eén van de doelen van het project is het collectief aanbrengen van PV zonnepanelen op grote dakvlakken zoals bij bedrijf- en agrarische panden. Fase 2, het collectief aanbrengen van zonnepanelen, is het moment voor het oprichten van HEETEC.

6. Technische schets

Bij BMEC om een biovergistingsinstallatie met een energie-opwekkingsinstallatie met een capaciteit van bijna 2 MW elektrische energie. Met het project Zonnekracht Heeten is het doel om in 2011 in twee fasen in totaal 1.500 PV zonnepanelen aan te brengen bij particulieren, bedrijven en sociaal-maatschappelijke complexen. Als de totale opbrengst hiervoor per paneel 150 kWh/jaar is dit ca. 225.000 kW/h per jaar. Ons streven is om een vervolg te blijven geven voor het project Zonnekracht Heeten.

7. Investering en exploitatie

Via en/of met behulp van GreenChoice is een lokaal energiebedrijf vrij eenvoudig op te zetten. We hebben rapporten gelezen en daar wordt gesproken over regie-, overleg- en projectteams e.d. maar we willen het zo simpel mogelijk houden anders verlies je mogelijk de band met de inwoners van Heeten. Afspraken met een energiebedrijf is niet gemaakt. Onderzoek naar de kosten en/of een haalbaarheidsonderzoek is niet gedaan.

8. Overtuig de jury

Met BMEC en het project Zonnekracht Heeten hebben we binnen de dorpsgrenzen van Heeten een prachtige aanzet voor de oprichting van HEETEC. Daarnaast heeft Heeten veel agrariërs waar mogelijkheden liggen om een samenwerking aan te gaan met HEETEC. We willen met HEETEC onze kansen benutten.

Voor meer informatie klik hier voor  visie Stichting Duurzaam Heeten.