Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 67ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Stukje Nieuwbouw Windpark”
Website: http://www.duurzamebrabanders.nl/Stukje_Nieuwbouw_Windpark
Naam inzender: Henk Daalder
Categorie: Mooiste Idee Award

Beschrijving:

Er moet een consumenten product voor windenergie komen. Elk huishouden zijn eigen stukje windpark. Dat geeft vooraf een positieve binding voor omwonenden van een windpark plan, en na oplevering hebben de deelnemers goedkope stroom. De kostprijs van stroom uit een windpark op het land is maar 3 cent. Voor de eigenaren van het windpark.

Het draagvlak wordt zichtbaar door de voor-verkoop van stukjes nog te bouwen windpark. Vandaar de werknaam Stukje Nieuwbouw Windpark. Volksvertegenwoordigers kunnen dan beslissen en verkondigen, dat zij willen dat een deel van een windparkplan verkocht wordt aan de inwoners. Een positieve boodschap voorde vaak onontkoombare komst van windmolens in een gebied zonder ervaring met windenergie.

Context en/of korte geschiedenis:

Er is altijd ophef als een windpark plan ergens wordt aangekondigd. Zo’ n plan gaat bijna altijd alleen over de bouw van windmolens, en alleen de ruimtelijke procedures worden gevolgd.

Maar in een duurzame wereld staan ook veel windmolens, dan kunne burgers daar niet van buitengesloten blijven worden, ze moeten juist massa consument worden, voor de gewenste groeisnelheid. Bij de huidige Haagse regelgeving werkt dat het zekerst als burgers zelf direct eigenaar zijn van de windmolens, zonder complicerende constructies.

De NWEA gedragscode voor windpark ontwikkelaars, stelt weliswaar dat omwonenden vroeg genoeg betrokken moeten worden, maar dat geeft nog lang geen positieve binding, waar draagvlak uit ontstaat.

Bovendien levert “betrokken worden” inwoners verder niets op.
Geen voordeel noch regie. Er wordt in de gedragscode wel compensatie beloofd, voor iets negatiefs, waardoor de ontvangers van die compensatie 20 jaar lang herinnerd worden aan dat negatieve begin van het windpark, ook al zijn ze na een paar jaar al lang aan gewend aan het windpark.

Het consumenten product Stukje Nieuwbouw Windpark daarentegen, biedt omwonenden iets te koop aan, waardoor ze worden uitgenodigd een koop beslissing te nemen, geld uit te geven. Hierdoor zal hun afweging over het windparkplan iets meer gefundeerd worden dan alleen de anti propaganda van de tegenstanders.

Stroom uit een windpark op het land heeft een kostprijs van ca 3 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs. Maar alleen voor de eigenaren die een stukje windpark gekocht hebben.
Consumenten hebben het goedkoopste geld, dus als zij een stukje kopen voor eigen gebruik, hebben ze stroom tegen de laagste kosten. Dit is mogelijk, doordat windmolens verder automatisch werken.

Helaas krijgen windpark ontwikkelaars SDE subsidie om duurdere bank leningen te gebruiken voor de financiering van hun windparken. Ze hebben omwonenden dus helemaal niet nodig.

Bij het stukje Nieuwbouw Windpark, koopt elke deelnemer een stukje voor eigen gebruik, zodat het nodig is, dat veel huishoudens deelnemen. Zij hebben ook veel voordeel van hun aanschaf, al hangt die af van de commerciële stroomprijs in de toekomst. Eigenaren van een stukje windpark windpark wekken hun eigen stroom op, voor een kostprijs van 3 cent. Die stroom hoeven ze niet te kopen, voor de commerciële prijs, van nu 7 cent, en over 20 jaar 17 of 27 cent.

Een huishouden dat voor 2400 EUR een stukje windpark koopt, wekt daarmee 4000 kWh per jaar op. Dat zou hen in dit jaar 160 EUR voordeel opleveren. De hoeveelheden worden echter pas precies duidelijk als een windpark project offerte aanvraagt en daar een keuze in maakt. Laat de nieuwe eigenaren daar zelf mede een keus in maken, door die nieuwe eigenaren al in de voorverkoop te laten intekenen op een stukje windpark op maat voor de eigen stroom behoefte.

Organisatievorm:

Het is een product ontwikkeling van een open source product, bedoeld om het coöperaties gemakkelijk te maken. De transparantie van open source moet vertrouwen mogelijk maken dat door de anti propaganda juist wordt ondergraven:

http://www.duurzamebrabanders.nl/Stukje_Nieuwbouw_Windpark

Nieuwe windpark initiatieven worden uitgenodigd het product te gebruiken, hun feedback leidt evt tot verbetering.

Financiering:

Er is geen begroting. Deelnemers betalen door hun inhoudelijke inbreng van verbeteringen.

In de huidige politiek constellatie van Haagse regelgeving die duurzaam en windenergie juist afremt, zou het het beste zijn als provincies en gemeenten bijdragen om voor hun windpark plannen een regeling uit te werken, en dan hun oplossingen inbrengen in dit open source product.

De Windcentrale laat zien dat de constructie van gedeeld eigendom werkt, en dat het mag van de belastingdienst. Dus moet het ook mogelijk zijn voor nieuwe windparken

Een initiatienemer die het open source product Stukje Nieuwbouw Windpark gebruikt, kan zijn deelnemers een marge op de aanschafprijs van het stukje windpark laten betalen. En/of een kleine opslag op de opgewekte kWh, dit laatste lijkt aantrekkelijker, om de aanschafprijs zo laag mogelijk te houden.

Professionaliteit:

Nog niet, er zijn geen implementaties. Maar de Windcentrale laat zien dat het uitvoerbaar is, voor tweede hands windmolens.

Maar dit product zou juist de behoefte aan professionals moeten verminderen, zoals vroeger de dokter een eigen koetsier of chauffeur had, zo kan windenergie nu niet massaal voordeel opleveren, als elke coöperatie het wiel weer opnieuw moet uitvinden.

Met dit steeds verder verbeterd product kunnen burgers initiatieven simpeler partij zijn in een windpark project.
Net zoals een eigen woning koper gebruikt maakt van de standaard producten hypotheek en woning verzekering.
Het (risico van) het bezitten van een stukje windpark, voor eigen gebruik, is vergelijkbaar met het bezitten van een eigen huis.

Aantrekkingskracht:

Als ergens een windpark plan opspeelt, wordt deze constructie aangeboden, zoals nu in Emmen en de Drentse veenkoloniën, met een peiling, belangstellingsregistratie, waarbij de inwoners kunnen aangeven of en hoeveel kWh per jaar ze zelf zouden willen opwekken met een eigen stukje windpark.

Dit blog bevat artikelen over draagvlak voor windenergie, waarbij echt eigendom bij burgers vaak een onderwerp is:

- http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/tag/draagvlak/

En dit zijn voorbeelden van peilingen of belangstellingsregistratie voor een specifiek gebied en context:
– https://bit.ly/windrefdrenthe
– https://bit.ly/windrefemmen

Deze beiden zijn toegespitst op de situatie in die gemeenschap.

http://www.pakdewind.nl is een algemene website waar dit concept wordt aangeboden.

En via het twitter account @pakdewind ca 600 volgers.

Exploitatie:

De essentie van deze aanpak is dat een coöperatie niet zelf eigenaar wordt, en geen stroom verkoopt, maar het opwek middel zelf. Omdat stroom uit een stukje windpark op het land maar 3 cent kost, excl. aanschaf kosten, is er geen subsidie nodig. Het is goedkoper dan de de vele zonneweide postcode projecten.

Bij een stukje windpark hoort natuurlijk wel een contract met een energiebedrijf, die de balancering doet tussen actuele opbrengst en verbruik van de deelnemers.

Een rekenvoorbeeld:
Een huishouden koopt voor 2400 EUR een stukje windparken Daarmee wekt het per jaar 4000 kWh op.
Die stroom krijgt het voor 3 cent per kWh.
Daarin zitten alle lopende kosten.
Globaal:
1 cent onderhoudskosten van de windmolen
1 cent, aansluitkosten, grond vergoeding, WOZ en verzekeringen
1 cent organisatiekosten en reserve, waaronder 0,1 cent balans kosten
Door deze lage kosten blijft het voor de deelnemers goedkoper als alle belastingen betaald blijven, ook al is de BTW niet meer terecht.

Deze bedragen zijn gebaseerd op de kosten en baten in de modelberekening van RVO, EZ, voor een windpark van 15 MW.
Maar daarbij zijn de rente kosten weggelaten, omdat deelnemers zelf een stukje windpark kopen. Bijvoorbeeld van hun spaargeld. (1% rente)

Ook de winst is weggelaten omdat deelnemers voor eigen gebruik opwekken. Er is dus geen rente risico, deelnemers delen het risico over een veel groter aantal mensen, en ze lopen ook geen markt risico. Huishoudens halen hun stroom juist van de markt af.

Regio:

Deze aanpak is overal toepasbaar, omdat consumenten meestal de laagste spaarrente krijgen en de hoogste stroomtarieven betalen

Maar in de Nederlandse context, kunnen gemeente en provincie het beste bijdragen aan het geven van een kans aan de eigen inwoners, om een stukje windpark te kopen. En dus bij te dragen aan het uitwerken van deze regeling en open source product.

Politici op dit niveau hebben ook de grootste probleem met draagvlak, zij kunnen met dit product zeggen dat ze willen dat een deel van een windpark aan de burgers wordt verkocht. Precies zoals bij een nieuwe woonwijk, waar de gemeenteraad beslist welk deel van dat woonwijk plan voor koopwoningen is, en hoeveel voor de huursector.

Vervolgens kunnen inwoners een optie nemen op een kavel bouwgrond. De gemeente of een aantal buurgemeenten is een goed toepassingsgebied, omdat windparken vaak op de gemeentegrens liggen. Dat zijn historisch vaak de dunst bewoonde gebieden, en daarmee het meest geschikt voor windmolens.

Gebieden in Nederland verschillen in hun behoefte aan ondersteuning voor draagvlak ontwikkeling voor windmolens. Waar al ervaring is, zoals Flevoland, de Wieringermeer en Goereee Overflakkee, is er meestal voldoende draagvlak, maar elders zijn de windmolens nieuw en hebben lokale bestuurders niet de middelen om draagvlak te laten ontstaan voor de besluiten die ze toch moeten nemen.

Zij kunnen met dit product naast hun besluiten ook een positieve overweging voor hun inwoners aanbieden. Die overweging leidt tot effectiever communicatie over het windpark, omdat inwoners nu een reden hebben naar de feiten te kijken. Is het een goed en voordelig aanbod, dat stukje windpark voor mezelf?

Energiebron en techniek:

Windenergie op het land, omdat stroom uit windenergie goedkoper is dan uit zonneweides, en ook zonder subsidie kan, maar beide bronnen zijn geschikt voor deze aanpak.

Kennisdelen:

Het is een open source product, met als kern pagina:

http://www.duurzamebrabanders.nl/Stukje_Nieuwbouw_Windpark

Deze blog sectie bevat artikelen over draagvlak voor windenergie, waarbij echt eigendom bij burgers vaak een onderwerp is:

http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/tag/draagvlak/

En dit zijn voorbeelden van peilingen of belangstellingsregistratie voor een specifiek gebied en context:
https://bit.ly/windrefdrenthe

https://bit.ly/windrefemmen

Deze beiden zijn toegespitst op de situatie in die gemeenschap.

http://www.pakdewind.nl is een algemene website waar dit concept wordt aangeboden.

Een inherente kwaliteit is dat het Stukje Nieuwbouw Windpark een koop aanbod doet aan consumenten, die meestal genegeerd worden.

Juist de koop beslissing zet consumenten aan om alle feiten en propaganda te scheiden en zelf te onderzoeken of het een goed aanbod is. Over andermans windmolens denk je anders dan over je eigen windmolen, of die van en voor je eigen buurt.

Overtuig de jury:

Zou je zelf een stukje windpark voor eigen gebruik willen kopen? Stroom voor maar 3 cent, 20 jaar vaste prijs. Geheel ontzorgd. Onafhankelijk van fossiele prijzen. En je krijgt er trots op je eigen windpark bij. En in de planfase, gedeelde regie over waar windmolens komen.

De uitnodiging om een koop beslissing te nemen, zet bij inwoners het eigenbelang en de afweging zelf duurzaam te kiezen, weer voorop, in het gebruikelijke anti windmolens propaganda geweld.

Windenergie zal nog lang een belangrijke bijdrage leveren, omdat daarmee snel grote stappen gezet kunnen worden. En er nog heel erg veel moet gebeuren op weg naar tegen de 100% duurzaam. Bedrijven hebbende afgelopen20 jaar wel bewezen dat het qua elektriciteit, niet van hen gaat komen in dit land. Daarom moeten we consumenten helpen wel die stap te maken, met een consumentenproduct voor windenergie. Ook omdat windmolens altijd in het landschap van mensen komen. We kunnen burgers daar niet bij buitensluiten, zoals de huidige windpark ontwikkelaars wel steeds doen.

Dit open source product laat zien dat het ook anders kan, omdat stroom uit windparken zonder subsidie kan. En het stelt zo groepen burgers en politici in staat de eigen inwoners zelf eigenaar te laten worden, met een positieve keus, wordt zelf eigenaar! Dat eigendom geeft een zekerder kans op voordeel van windenergie, dan belasting en subsidie omdat die met een Haagse pennenstreek teniet worden gedaan, met eigendom is dat moeilijker.

Daarom is het Stukje Nieuwbouw Windpark een innovatie die een zekerder kans op een duurzaam positief gevoel geeft bij velen.