Naam van het project: Mini Rondeel Eiland, Zuidas, Amsterdam

Initiatiefnemer: Jeroen Bisscheroux

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

Op de Zuidas in Amsterdam zal halverwege 2013 het Mini-Rondeel Eiland gerealiseerd worden. Het Eiland is een groot rond duurzaam kippenhok voor 200 legkippen. De kip is een nieuw ontwikkelde stadskip en heet ‘Toos’. De eieren van ‘Toos’ zijn op het Eiland, maar ook in de stad, te koop. Het Eiland verstrekt informatie over het zelf opwekken van energie en kippen, er zijn exposities en er zijn openbare plekken waar je kan vergaderen, werken, een afspraak maken of je lunch kan nuttigen. Dit op de Zuidas en tussen de kippen.

Op het dak van het Eiland liggen zonnepanelen, die de stroom opwekken voor het Eiland zelf maar ook voor elektrische fietsen, scooters, laptops, telefoons, etc.

In de basis gaat het Eiland over het opwekken, de verzorging en het oogsten van energie. We genereren energie door zonnepanelen en kippen; dit in de vorm van kilowatturen en eieren en kippenmest. We willen weten en tonen waar onze energie vandaan komt en hoe deze gemaakt wordt. Er wordt teveel gerommeld met ons eten en dat geldt ook voor onze fossiele energie honger; wij willen een alternatief bieden en dit inzichtelijk maken en dit alternatief naar de mensen toe brengen en de kennis hierover delen.

2. Context

Binnen mijn kunstenaarschap spelen sociale -en participatieprojecten een belangrijke rol. Hierin ben je voortdurend op zoek naar een bindend element, een ingrediënt om een buurt te activeren. Een element in de openbare ruimte waarbij de omwonende een grote betrokkenheid aan de dag leggen. Proefondervindelijk bleek de bouw van een klein kippenhok, de kip, de kippenhectiek en de verzorging van kippen, de eieren en de afzet van de ‘kliekjes’ een enorme buurtenergie te genereren. Van jong tot oud, auto -en allochtoon, man en vrouw, iedereen trok zich op een natuurlijke manier het lot van de kippen aan. Dit was een opmaat om deze eenvoudige ingreep in de openbare ruimte op te schalen tot dat wat nu het Eiland gaat worden.

3. Organisatiestructuur

Het uitgangspunt van het Eiland is dat alle participanten zich identificeren met dit Eiland, onze energie bundelen en daarmee energie genereren. Dat betekent dat om een dergelijke project te realiseren er partijen bij betrokken zijn van diverse pluimage. De partijen variëren van broedbedrijven voor de kip en bouwbedrijven tot een vrijwilligersorganisatie die verantwoordelijk is voor de begeleiding en de dagelijks zorg voor Toos en de kennisverstrekking m.b.t. het zelf opwekken van duurzame energie. Iedere participant heeft zijn eigen specifieke inbreng en rol in het geheel.

We hebben de grond op de Zuidas op basis van een tijdelijk contract (2 jaar met mogelijke uitloop) gekregen onder de verantwoordelijkheid van Stadsdeel Zuid.

4. Financiering

Het Eiland zal grotendeels gefinancierd worden door de participerende bedrijven middels sponsoring. Vanuit de gemeente Amsterdam Zuid zal er een deel van de vrijwilligersbijdrage afkomstig zijn.

Door de verkoop van eieren en de mest ed genereert het Eiland voldoende geld om te bestaan en te voorzien in zijn eigen onkosten.

5. Professionaliteit

Het Eiland zal onder supervisie staan van Rondeel; zij staan ook garant voor de noodzakelijke kwaliteitsbewaking van de eieren. Daarnaast krijgen alle betrokkenen en vrijwilligers een korte opleiding bij Verbeek, het bedrijf die borg staat voor de levering en welzijn van de kippen. De cooperatie Wijkrijgenkippen zal de hoofdrol spelen in de informatie verstrekking en kennisdeling m.b.t. energie opwekking van de zonnepanelen en de algemene verduurzaming van onze energiebehoefte.

6. Aantrekkingskracht

Het Eiland produceert Amsterdamse eieren en stroom …..Amsterdamse energie. De eieren zijn op diverse plekken te koop. De verpakking van de eieren geeft informatie over het Eiland en is een uitnodiging voor een bezoek. Men wil als consument steeds duidelijker weten wat de herkomst is van dat wat wij eten…..liever een ei van Toos dan een ei dat door heel Europa heeft gezworven voordat het op ons bord terecht kwam.

Het Eiland is autarkisch. Het voorziet in zijn eigen energiebehoefte en is dus niet gekoppeld aan een netwerk. Dit alles zal op een eenvoudige manier fysiek getoond worden en deze informatie is eenvoudig te vinden op de website (www.TOOS.eu).

7. Exploitatie

Het doel is om kosten en CO2 neutraal te zijn. Investering €95.000:

  • € 70.000 haalbaarheid, ontwerp Rondeel, bouw, techniek, zonnepanelen, informatiedragers
  • € 10.000, kippen, inentingen, doosjes, stickers en boekjes
  • € 15.000 teksten, foto’s, publicaties, catering, presentatiemateriaal

Dekking: partners Amsterdam stadsdeel Zuid, Rondeel, Verbeek, Dura Vermeer, Wij krijgen Kippen

Jaarlijkse exploitatie:

  • Uitgaven: beheer, voeding, onderhoud & coördinatie vrijwilligers € 7.000

Dekking:

  • Voeding: partners en buren
  • Eieren: €0,25 incl BTW maal 180 eieren per dag minimaal 200 dagen per jaar

8. Regio

Het Eiland zal een website krijgen waarop veel informatie te vinden zal zijn. Daarnaast kun je een Live stream bekijken die 24/24h. het wel en wee van de kippen toont. (TOOSTV)

Het Eiland is in principe op tijdelijk basis, d.w.z. dat het na een bepaalde periode weer afgebroken kan worden en eenvoudig elders op een braakliggend stuk grond weer opgebouwd kan worden.

Daarnaast is het een trekpleister voor kinderen en ouders; het Eiland is qua architectuur en uitstraling uitnodigend en makkelijk toegankelijk.

Het Eiland staat in Amsterdam maar heeft een nationaal en internationaal karakter en uitstraling.

9. Energiebron en techniek

Minimaal 30 Hoog Rendement Zonnepanelen en de kip: Novo Generation Brown (genaamd Toos). Daarnaast zal ook de kippenmest gebruikt worden om energie op te wekken.

10. Kennis delen

Alle betrokken partijen hebben als uitgangspunt het ‘zo transparant mogelijk tonen van kennis en kunde’. Iedereen mag alles zien en vragen. Alle informatie zal online toegankelijk zijn. Daarnaast is er een back-up van betrokken partijen met veel expertise die de specifieke kennis op aanvraag naar de mensen toe brengen.

11. Overtuig de jury

Energie is de meest essentiële levensbehoefte van mensen. Wij vinden dat dit complexe gebeuren, energie, in zijn volle omvang benaderd moet worden. Dit gaat over de externe menselijke energie behoefte maar ook over de interne menselijke energie behoefte, eten. Een fundamenteel andere benadering van het begrip energie begint bij onszelf, sterker nog, …in onszelf. Het Eiland maakt en toont de koppeling tussen deze twee elementen.

Daarnaast is het ei een schitterende metafoor om in het huidige tijdsgewricht van herbezinning de visie op de toekomst, een duurzame toekomst, scherp te houden.

12. Beeldmateriaal