Naam van het project: Energie Dongen

Initiatiefnemer: Coöperatieve vereniging Samenwerkend Dongen U.A.

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief

1. Beschrijving

Doel van de coöperatieve vereniging Samenwerkend Dongen u.a. is het vormen van lokale samenwerkingsverbanden op nuttige thema’s als bijvoorbeeld energie, glasvezel eb zorg teneinde een verregaande bijdrage te leveren aan de lokale leefbaarheid. Het eerste opgepakte thema is energie en daaraan wordt invulling gegeven onder de ‘handelsnaam’ Energie Dongen’. Wij zijn een coöperatieve vereniging van eindgebruikers van Energie binnen de gemeente grenzen van Dongen en wij willen betaalbare, eigen en duurzame energie. Dat is de slogan waarmee we werken.

2. Context

Vanuit een aantal burgers is begin september 2011 het idee opgepakt om te komen tot deze aanpak. Medio oktober 2010 is een initiatiefgroep aan de slag gegaan en in november hadden we tot onze verbazing 250 mensen in de zaal. Er melden zich spontaan 45 vrijwilligers om de coöperatie ook echt op te gaan zetten en hieraan is met maar liefst 350 mensen in de zaal uitvoering gegeven op 1 februari 2012. Sindsdien werken we hard aan het uitvoeren van projecten en het verder uitbouwen van de coöperatie. Uiteraard zijn de zonnepanelen het eerste project dat we oppakten maar dat doen we op een bijzondere manier. Verderop meer hierover

3. Organisatiestructuur

Coöperatie zoals aangegeven

4. Financiering

We zijn begonnen met de hoed. Iedere ontmoeting waar kosten tegenoverstonden is door de bezoekers gefinancierd door een vrijwillige bijdrage in de hoed. Die was ruimschoots voldoende om de eerste start te maken. Uit het enthousiasme bij de opstart kwam van alle kanten hulp. Van webbouwer tot lokale notaris, accountant, Woonstichting die repro aanbood. Er is ook een bijdrage ontvangen van de lokale Rabobank om met name de financiele administratie goed in te richten omdat wij al direct uitvoering wilden geven aan de doelstelling en dus zelf als coöperatie in samenwerking met zoveel mogelijk lokaal ondernemerschap de producten en diensten die we aanboden ook via de coöperatie te laten gaan. Zo factureren wij inmiddels zelf aan onze leden. Ze zijn dus lid – klant van hun eigen coöperatie, coöperant dus. We hebben in 2012 een eerste positief resultaat van opgehaald vermogen van € 20.000,- gerealiseerd. Hoe we dat gedaan hebben hieronder.

5. Professionaliteit

We leveren bewust nog geen energie aan onze leden omdat we wederverkopersconstructies niet zien zitten. Energie Dongen is voorstander van samenwerking tussen coöperaties om de energiedienstverlening in de ruime zin des woords op te kunnen pakken. Wij willen graag als een ESCO een Energie Service Coöperatie acteren en ook de energierekening kunnen benutten (als bron van financiering bijvoorbeeld) om de inwoners van de gemeente Dongen ook te kunnen ontzorgen. Omdat we wel zelf producten leveren aan onze leden en vorig jaar al een omzet van € 500.000,- gerealiseerd hebben is ook de hele financiele afwikkeling hiervan professioneel, maar onbetaald, opgepakt. Samenwerkend Dongen dus.

6. Aantrekkingskracht

We hebben nu bijna 300 leden en aspirant leden. Belangrijk daarbij te vermelden is dat in de toelevering van producten er ook een coöperatieve samenwerking tussen lokale ondernemers is ontstaan. Het resultaat hiervan is te zien via www.duurzaamdongen.nl. Via deze website ontzorgen we onze leden bij de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.

Maandelijks organiseren we daarnaast een Energie Cafe, dat vorig jaar door gemiddeld 120 mensen is bezocht. Ieder Café benutten we om weer extra leden te verwerven. Daarbij aangetekend dient te worden dat het bieden van een product of dienst bepalend is voor het aantal leden dat te werven is. Daarom werken we nu hard aan de introductie van nieuwe producten, via de Energie Cafe’s o.a. Een nieuw, naar wij verwachten zeer succesvol, product is het zogenaamde Pv-BV project. In goede samenwerking met lokale fiscalisten hebben we nu ook een aanbod voor werkgevers die iets voor werknemers willen betekenen, IB en VPB ondernemers.

7. Exploitatie

Omdat we zelf leveren en we met onze leden afspraken gemaakt hebben hoe we omgaan met het collectieve voordeel en een bijdrage per installaties in de vorm van certificaten van aandelen in de coöperatieve vereniging hebben we behoorlijk wat geld opgehaald. Dit geld wordt dit jaar geïnvesteerd in collectieve zonnestroom installaties. We hebben inmiddels 70 installaties gerealiseerd en € 20.000 werkkapitaal.

Door de brede samenwerking en ondersteuning zijn de kosten minimaal. In 2013 gaan we uitvoering geven aan de collectieve installaties. Zo overleggen we o.a. met de lokale woonstichting voor het aanleggen van installaties op de complexen (achter de meter van de algemene ruimte) die gefinancierd door leden (waaronder ook steeds meer huurders) via Energie Dongen aangelegd worden. Op deze manier zorgen we er ook voor dat de huurders betrokken kunnen worden.

8. Regio

Uitdrukkelijk enkel onze gemeente. We vinden inmiddels wel aan de achterkant de samenwerking in Nbr met vele andere initiatieven. Zo is de oprichting van de VECNbr. als gezamenlijk projectbureau waarschijnlijk in maart 2013 een feit.

Een belangrijke les uit de coöperatieve historie nemen we hierbij mee. Zo klein als mogelijk lokaal, zo groot als nodig centraal. We verwachten veel uit coöperatie tussen coöperaties (zie ICA principes)

9. Energiebron en techniek

Voorlopig nog zon. Onze windwerkgroep heeft de samenwerking met een aantal ondernemers gevonden en volgt nu de MER procedure. Er is een wijkaanpak voor energiereductie in voorbereiding net als een 0-meting van de hele gemeente. Zowel qua huidige verbruik als een studie naar de mogelijkheden om te komen tot een een 0-energie omgeving. We doen dit in samenwerking met de gemeente, de woningbouwvereniging, Stichting KIEN en studenten van de NHTV en mogelijk gecombineerd met een pilot met Enexis. We hebben in Dongen en omgeving 22 WKK’s bij tuinders waar onderzoek naar gedaan wordt en we overleggen over toepassing van WKO.

10. Kennis delen

Hiertoe richten we met de andere coöperaties in Nbr. de VECNbr op. Doel kennisdeling, productontwikkeling, krachtenbundelen voor lobby naar de provincie, vormen van allianties en realisatie van de energiedienstverlening op de manier zoals wij die willen (en dus niet wederverkoop). Omdat we op onderdelen ver vooruit lopen in Nbr worden we overspoeld met verzoeken om kennis te delen. Deze verzoeken komen niet alleen van collega initiatieven maar ook van anderen die een eigen belang hebben bij het organiseren van kennisdeling. Hoe hier als lokaal vrijwilligers initiatief mee om te gaan is nu onderwerp van gesprek. De materie is complex, de informatiedeling vaak ook contextueel verbonden. We hebben besloten kennis nog alleen met collega initiatieven te delen. Dit ter bescherming van onze vrijwilligers die vaak meer met de omgeving bezig waren dan met onze lokale opgave.

11. Overtuig de jury

Omdat we de coöperatie in haar essentie toepassen. We volgen de ICA principes (even googlen), stimuleren anderen om cooperatief aan te haken, hebben een focus op de lokale gemeenschap, leveren zelf en benutten de synergie van de samenwerking om de volgende stappen te zetten. Het collectief inkopen van zonnepanelen bijvoorbeeld als eenmalige actie is niet zo moeilijk. Wij zijn echter geen inkoopclubje, daar heb je geen coöperatie voor nodig. Wij benutten iedere stap die we zetten om te komen tot de volgende stap. Begonnen met de hoed naar een werkkapitaal (uit eigen inkomsten) van € 20.000,- in jaar 1, 1400 manuren arbeid aan lokale arbeid, een coöperatieve samenwerking tussen 3 lokale elektro installateurs en 3 aannemers die ook nog eens een kruisgarantie hebben afgegeven en de ketenaansprakelijkheid hebben afgedekt in overleg met ons waardoor we klein kunnen blijven maar toch groot kunnen acteren met een gestaag groeiende achterban.

12. Beeldmateriaal