Naam Project: Energie-uitwisselingsstation Diepenvoorde

Initiatiefnemer: Hydreco

Categorieën: ABNAMRO – Mooiste Ondernemersinitiatief Award


1 Beschrijving van het project
Voor kantorenpark Diepenvoorde aan de A2/A67 bij Eindhoven heeft Hydreco met duurzame energie uit waterwinning een innovatieve energievoorziening gerealiseerd: het Energie Uitwisseling Station (kortweg EUS). In dit station wordt thermische energie onttrokken aan opgepompt ruwwater. Hiermee is de levering duurzame én comfortabele energie, in de vorm van warmte en koude, voor acht kantoren van Diepenvoorde een feit.

2 Doel
De volgende doelstellingen zijn nagestreefd
• Het leveren van duurzame koude- en warmte aan kantorenpark Diepenvoorde
• Reductie van CO2-uitstoot
• Het realiseren van kostenbesparing voor de eindgebruikers
• Het realiseren van een alternatief voor de reeds bestaande, niet functionerende KWO-installatie
• Het verbreden van het producten- en dienstenpakket van Hydreco
• Het benutten van ruw leidingwater als bron voor energie
• Het flexibel leveren van warmte en koude op perceelniveau

3 Context planning
Hydreco is een initiatief van Brabant Water N.V. Hierdoor heeft zij al 100 jaar kennis van de bodem en grondwater. Normaal hebben beide bedrijven ieder een eigen werkgebied, maar voor het project in Diepenvoorde hadden zij een unieke en nauwe samenwerking. Het Energie Uitwisseling Station dat zij samen bouwden, onttrekt thermische energie aan het ruwwater.
Dit ruwwater is het opgepompte grondwater van Brabant Water nog voordat er drinkwater van gemaakt is. De energieonttrekking gebeurt uiteraard zonder aantasting van de kwaliteit van het uiteindelijke drinkwater.
Tevens was er een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten Eindhoven en Waalre en VROM Inspectie, die als overheden de vergunningen en toestemmingen voor dit project voortvarend oppakten. Waterschap de Dommel was bereid om de locatie voor het Energie Uitwisseling Station beschikbaar te stellen.
Er is juist hier voor een EUS gekozen, omdat de oorspronkelijk KWO-installatie, gerealiseerd en geëxploiteerd door een andere partij dan Hydreco, niet meer bleek te voldoen.
Toch wilde men de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen niet direct loslaten. Brabant Water en Hydreco zijn daarom op zoek gegaan naar andere mogelijkheden en kwamen uiteindelijk uit bij de ruwwaterleiding die precies langs het project bleek te lopen.
Het systeem is in 2010 in bedrijf genomen. Hydreco levert aan acht bedrijven warmte en koude, die gezamenlijk goed zijn voor 11.000 m² bruto vloeroppervlak.

4 Organisatiestructuur
Hydreco is initiatiefnemer en eigenaar van het project. Hydreco onderscheidt zich in de markt door niet alleen projecten te realiseren, maar ze ook langjarig en het liefst in eigendom te exploiteren. Zo is gewaarborgd dat het systeemrendement wordt geoptimaliseerd en de installatie door deskundigen wordt bedreven.
Brabant Water, moederbedrijf van Hydreco, stelt thermische energie beschikbaar. Waterschap de Dommel was bereid om de locatie voor het Energie Uitwisseling Station beschikbaar te stellen.

5 Bron
Grondwater (in vaktermen: ruw water)

6 Technische schets
Brabant Water wint grondwater voor de productie van drinkwater. Tussen één van de grondwaterwinputtenveld en het waterproductiebedrijf is een bypass gemaakt (op de zogeheten ruwwaterleiding). Deze bypass is aangesloten op een warmtewisselaar. Via de warmtewisselaar wordt, naar behoefte, warmte of koude overgedragen aan de ringleiding van het kantorenpark.
De bedrijven op het kantorenpark zijn aangesloten op de ringleiding. Naar individuele behoefte onttrekken ze koude of warmte van de ringleiding. Binnen de kantorenpanden wordt het vervolgens verder (bij verwarming) opgewerkt om tot een behaaglijk binnenklimaat te komen.
Voor de bedrijven scheelt dit aanzienlijk in stook- en koelkosten. De temperatuurstijging van het ruwwater is zeer beperkt, waardoor het voor de klanten van Brabant Water niet waarneembaar is.
Het vermogen van het systeem bedraagt 1.500 kW.

7 Investering en exploitatie
Hydreco is investeerder, eigenaar en exploitant van het project. De eindgebruikers betalen enkel vastrecht en voor de hoeveelheid afgenomen energie. Zo genieten de eindgebruikers vanaf de start van het project direct van een financieel voordeel.
Doordat Hydreco exploitant en eigenaar is van het systeem, is er niet de nadruk gelegd op de bouw, maar op een optimale werking gedurende de levensduur van het systeem. Hydreco heeft er dus zelf voordeel bij dat het systeem duurzaam is ontworpen en het rendement gedurende de volledige exploitatieperiode wordt geoptimaliseerd.

8 Overtuig de jury
Vasthoudendheid en creativiteit op zowel technisch, juridische en organisatorisch vlak hebben geleid tot een compleet nieuw technisch concept. Bij de realisatie van het project is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Voor de eindgebruikers heeft het project geleidt tot besparing in kosten en op CO2-uitstoot. De exploitatie wordt overgelaten aan experts, waardoor de eindgebruiker hier geen energie in hoeft te steken.

Bekijk de referentieflyer op: http://www.hydreco.nl/data/documenten/0080048_Referentieflyer_diepenvoorde.pdf