Naam van het project: Ontzorgplan Amelander Energie

Initiatiefnemer:Johan Kiewiet  Amelander Energie Coöperatie (AEC)

Categorie: KNHM – Mooiste Burgerinitiatief Award & InnovatieNetwerk – Nieuwe Nuts Award1. Beschrijving Project

AEC wil Amelanders, die energie willen besparen en duurzame energie willen opwekken, actief coachen en begeleiden. Dat wil ze doen door de investering in bijvoorbeeld zonnepanelen, door middel van een geldlening uit het duurzame energiefonds, te betalen. De mensen kunnen het geleende bedrag terug betalen via de besparing op de energienota. Het bespaarde bedrag wordt maandelijks terugbetaald aan het fonds totdat het geleende bedrag is verrekend.

In dit project wordt samengewerkt met de gemeente Ameland, NAM, Gas Terra en Eneco. Deze partijen hebben een convenant afgesloten om Ameland te helpen CO2 neutraal te worden in 2020. In dit project kan de gemeente Ameland voor ondersteuning bij de subsidieaanvraag en het toetsen van de regelgeving. NAM, Gas Terra en Eneco kunnen technische project kennis verstrekken en de AEC coördineert, adviseert en factureert naar de klant. Om een financieringsbuffer voor de investeringen te creëren wordt onderzocht welke partners hieraan mee willen werken eventueel in combinatie met een lening van een duurzame bank.

2. Doel
Het doel van dit project is om barrières voor de burger en bedrijven op Ameland weg te nemen om duurzame energie te ontwikkelen en energie te besparen. Men ervaart de aanschaf van duurzame energie vaak als problematisch en dat ligt vooral aan de administratieve lasten, waartoe de subsidie vaak dwingt. De volgende barrières worden weggenomen via dit project : hoge investeringen, ontbreken van kennis, opzien tegen bureaucratie bij een subsidieaanvraag en geen tijd om alles te regelen.

AEC is operationeel sinds 2009 en heeft geen winstoogmerk. Ze levert groene elektriciteit en bos gecompenseerd aardgas aan klanten en gebruikt de opbrengsten om te investeren in duurzame energieopwekking op Ameland. AEC onderschrijft de doelstelling van de gemeente Ameland om in 2020 CO2 neutraal te zijn. Om dat doel te bereiken is ook samenwerking gezocht met de volgende bedrijven die op Ameland werken als energiebedrijf: NAM, Gas Terra en Eneco. Zij hebben met AEC en de gemeente Ameland een convenant afgesloten om innovatieve energieprojecten op Ameland te mogen uitvoeren. Via dit project worden private partijen, lokale overheid en lokaal energiebedrijf bij elkaar gebracht om de burger te helpen met de overstap naar groene energie en Ameland zelfvoorzienend op energiegebied alsmede CO2 neutraal te maken.

3. Context, planning
De aanleiding voor dit initiatief is het verder uitbreiden van de taken van AEC en gesprekken met de gemeente Ameland, over hoe de doelstelling om CO2 neutraal in 2020 te zijn, gerealiseerd kan worden. De belangrijkste reden voor dit initiatief is om de burgers en bedrijven te helpen met energie besparen en het ontwikkelen van duurzame energie. AEC heeft ongeveer 800 klanten en ruim 200 leden. De klanten wonen voornamelijk op Ameland, maar ook eigenaren van zomerhuisjes, appartementen en caravans die op het vaste land wonen, zijn klant. Het is de bedoeling dat we eind dit jaar 1000 klanten kunnen bedienen en veel extra service kunnen bieden om de energierekening naar beneden te krijgen. Een van de services is het voorschieten van een investering voor bijvoorbeeld energiebesparing. Deze investering kan afhankelijk van de terugverdientijd over enkele jaren afgeschreven worden via de energierekening. Het is dan de bedoeling om de afschrijving en de besparing op elkaar af te stemmen zodat er voorlopig geen verschil is in de totaalrekening voor de burger of het bedrijf.

4. Organisatiestructuur
AEC is een coöperatie waar de leden voor 100 %  zeggenschap hebben. Er is een raad van commissarissen die de raad van bestuur controleert. De raad van bestuur voert uit. Alles gebeurt door vrijwilligers. Door middel van een intentieverklaring met de gemeente Ameland en de private partners NAM, Gas Terra en Eneco wordt de samenwerking met AEC bekrachtigd. Voor overleg van de samenwerkende partijen is een stuurgroep in het leven geroepen die informatie met elkaar deelt en de koers van de samenwerking vastlegt en monitoort.

5. Bron
Duurzame energiebronnen zullen in eerste instantie zon PV, zonneboilers en biomassaverbranding zijn. Windmolens mogen niet geplaatst worden op de Waddeneilanden. Kleinschalige windenergie is wel een optie.

6. Technische schets
Geef een korte uitleg hoe de technische installatie werkt en op welke locatie deze installatie zich bevindt (max 200 woorden).
Zonnepanelen op scholen, dorpshuizen en gemeentegebouwen staan als eerste op de nominatie. De komende jaren worden er op Ameland een nieuw verzorgingstehuis en een nieuwe scholengemeenschap gebouwd, waarbij het de intentie is om deze gebouwen CO2-neutraal te maken. Biomassaverbranding zorgt voor verwarming en zonnepanelen voor elektriciteit. De biomassa kan lokaal benut worden uit de bossen en van snoeiafval. Kleinschalige windenergie kan in het buitengebied toegepast worden. Ook wordt gekeken naar een groot zon PV project op een industrie kavel die niet in gebruik is.

7. Investering en exploitatie
Om de investeringen van klanten te financieren wordt een groenfonds van € 100.000 opgericht. Hieruit worden de investeringen bij particulieren en bedrijven betaald, die vervolgens via maandelijkse aflossingen via de energienota worden terugbetaald. De voeding van zo’n fonds kan gebeuren door stortingen van de private partijen en de gemeente Ameland kan garant staan voor een lening. AEC kan beheerder worden van dit groenfonds.

8. Overtuig de jury
Dit initiatief is uniek omdat door samenwerking van diverse partijen burgers en bedrijven actief kunnen participeren in de aanschaf van duurzame energie. De voordelen zijn dat veel sneller energiebesparingdoelstellingen gehaald worden en ook veel sneller duurzame energieprojecten tot stand kunnen komen. Door uitvoering van dit initiatief krijgt AEC meer klanten en leden wat vervolgens meer omzet oplevert. De omzet van AEC wordt volledig benut voor de aanschaf van duurzame energie. Alleen met deze vorm van actieve hulp bij energiebesparing kunnen doelen zoals CO2 neutraal in 2020 gehaald worden. Zie ook www.amelandenergie.nl