Naam project: Water- en energieproducerende drijvende woongroep “Schoonschip”

Initiatiefnemers: Marjan de Blok e.a.

Categorie:Wij krijgen Kippen – Mooiste Idee Award

16e inzending P-NUTS Awards 2011- Schoonschip

1. Beschrijving Project

In januari 2008 maakte Marjan de Blok een televisiereportage over de autarkische Gewoonboot in Amsterdam Noord. Zij raakte zo geïnspireerd door deze woonvorm dat zij het initiatief heeft genomen om een plan te ontwikkelen om bij elkaar in meerdere Gewoonboten te gaan wonen. Inmiddels is er een zes man sterke kerngroep ontstaan en is er een groep van 35 geïnteresseerden.

Schoonschip wordt ondersteunt door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Vorig jaar was Schoonschip genomineerd voor de P-Nuts awards. En onlangs is Werknaam. gestart met een haalbaarheidsonderzoek op een locatie in Amsterdam Noord, dankzij een subsidie van de provincie. Dit onderzoek wordt in juni 2011 afgerond.

2 VISIE

 2.1 sociale en ecologische duurzaamheid

Wij willen voorzien in de behoefte van onze groep om te leven in een sociaal duurzame omgeving. De lokale samenleving die wij opzetten is van meerwaarde voor de bewoners onderling en voor hun directe omgeving.

Bij de opbouw van een ‘duurzaam dorp’ horen ambities die ook de balans met de natuur waarborgen. Wij ambiëren energieproducerende woningen met eigen waterzuivering. Geen riolering, of andere walaansluitingen. Hooguit een elektriciteitskabel om terug te leveren aan het net.

2.2 Motivatie voor keuze op het water

Onze drijvende woningen functioneren onafhankelijk van het vasteland. Er is op het water een grote vrijheid voor de stedenbouwkundige inpassing en het vormgeven van collectieve voorzieningen.

Bovendien voorkomen we nader beslag op het stedelijk gebied en kunnen we gebruik maken van specifieke water. Wonen op het water in Idaho gebonden technieken zoals waterpompen, warmte uit water en wendbaarheid ten opzichte van de zon.

2.3 Voorbeeldfunctie

Schoonschip ambieert een rol als koploper en pionier: een kweekvijver voor de nieuwste technieken in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, vanuit het gezamenlijke belang om duurzame technieken meer wijdverspreid toe te passen.

Net als de Gewoonboot zal leiden van één boot naar een dorp van woonboten, kan het dorp van woonboten leiden tot meerdere locaties. We vinden het prettig en noodzakelijk om het duurzame en sociale gedachtegoed met anderen te delen. We ontwikkelen modulair, betaalbaar en open source. Wij leren graag van anderen en iedereen mag van ons leren en de kennis en kunde verder brengen.

3 PROGRAMMA

 3.1 Drijvend dorp

Schoonschip ontwikkelt minimaal 25 woonboten met eigen energievoorziening en waterzuivering. De woonboten zullen verschillen in omvang en uitstraling, afhankelijk van het huishouden en de voorkeuren van de gebruikers, zonder de schaalvoordelen van gezamenlijke productie uit het oog te verliezen.

3.2 Collectieve en publieke voorzieningen

Een aantal functies willen we in een multifunctionele, gemeenschappelijke boot centraliseren: ruimte voor werkplekken, een filmzaal, logeerkamers en een drijvende kas. Tevens willen we elektrische auto’s delen, zodat er zo min mogelijk parkeergelegenheid nodig is. Deze auto’s rijden op energie die we zelf opwekken.

Om het open karakter van ons project te onderstrepen en de sociale duurzaamheid handen en voeten te geven willen wij een aantal publieke functies opnemen in ons programma. Wij denken bijvoorbeeld aan een Boat-and- Breakfast, Artist-in-residence, en een duurzaam filmfestival.

4 LOCATIE

Schoonschip heeft een locatie in Buiksloterham in Amsterdam Noord op het oog. Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor dit gebied en in dit plan zijn er hoge ambities opgenomen voor duurzaam bouwen.

In het Van Hasseltkanaal komen 25 nieuwe ligplaatsen beschikbaar. Ook zijn er in dit kanaal 2 voorzieningen gepland voor bijzondere functies. Dit bouwvolume, de kans om de bijzondere functies in te vullen, het duurzame karakter van het gebied en de ruimte om te pionieren sluiten zeer goed aan op de plannen van Schoonschip.

Projectbureau Noordwaarts, een coalitie van stadsdeel Amsterdam Noord en de stad Amsterdam, heeft interesse getoond en wil de plannen van Schoonschip verder uitgewerkt zien. Met subsidie van de provincie is Schoonschip een haalbaarheidsonderzoek gestart.

5 PROCESAANPAK

5.1 CPO met deskundige begeleiding

Ontwikkeling en beheer houden we in eigen hand. Dat wil zeggen de ontwikkeling en bouw van de boten zelf, de collectieve en publieke voorzieningen, de installaties en de steigers. Met professionele ondersteuning. Partners zijn: Pauline Westendorp (NewNRG), Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV), De Regie en Werknaam.

5.2 Subsidie Provincie Noord-Holland

Schoonschip heeft een subsidie ontvangen middels het traject Collectief Particulier Opdrachtgeverschap van de Provincie Noord-Holland. De Provincie vergoedt 75% van de kosten voor ontwerp en procesbegeleiding. Dit traject zal resulteren in een haalbaarheidsonderzoek. Wij verwachten dit onderzoek in juni 2011 af te ronden.

5.3 Intentieovereenkomst

In het geval het haalbaarheidsonderzoek voldoende basis vormt voor verdere ontwikkeling van de plannen, is de volgende stap om tot een intentieovereenkomst te komen met de gemeente voor de betreffende locatie.

meer info? volg zsm  http://www.schoonschipamsterdam.org/