De ambitie om een energieneutrale en energieonafhankelijke woonwijk te maken, een divers aantal stakeholders, particulier opdrachtgeverschap en een locatie boven een drinkwatergebied. De te ontwikkelen wijk Almere-Hout Noord had alle ingrediënten voor een echte uitdaging op energiegebied, ook omdat de factor tijd een rol speelde.
WKO en bio-WKK……[…]
Vanwege het waterwingebied is geadviseerd de collectieve bronnen voor warmte- en koudeopslag (WKO) buiten de wijk te plaatsen. Een laagtemperatuur distributienet transporteert de warmte en koude naar de woningen. Om het grondwater optimaal te benutten, krijgt iedere woning een warmtepomp. Met een energie-exploitatieberekening zijn de kosten van het systeem inzichtelijk gemaakt. Door de mogelijke verkoop van koude aan bedrijven kan een groot exploitatievoordeel worden behaald. De WKO-installatie wordt aangevuld met een biogasinstallatie (bio-WKK) die groene stroom opwekt. Boeren in de omgeving leveren daarvoor de benodigde mest. De restwarmte van de installaties wordt gebruikt voor de verwarming van de bedrijven. De duurzame bronnen in de directe omgeving worden zo optimaal benut, terwijl de resterende stroombehoefte kan worden opgewekt met windmolens en PV-panelen.

http://www.chri.nl/ch/projecten/energieneutrale-wijk-almere-hout-noord.asp