Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 71ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan”
Website: http://deramplaan.nl
Naam inzender: Art den Boer
Categorie: Mooiste Bewonersinitiatief Award, Mooiste Coöperatie Award

Beschrijving:

Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan in Haarlem spant zich in voor duurzame, goedkope en prijsvaste opgewekte energie in, door en voor de wijk.

Context en/of korte geschiedenis:

Stichting DE Ramplaan wordt in 2012 opgericht en begint met het onderzoeken van de mogelijkheden en het voeren van gesprekken met o.a. energiebedrijven, Alliander en eigenaren van grote daken. Er wordt onderzoek gedaan naar twee scenario’s en de resultaten van deze high level business case worden in april 2013 gepresenteerd.

Na een succesvolle wervingscampagne begin 2014 wordt in april 2014 de energiecoöperatie officieel opgericht. Onduidelijkheden over o.a. de postcoderegeling, looptijd korting energiebelasting en een eventueel benodigde dure grootverbruikersaansluiting worden ondanks veel gelobby niet opgehelderd. Het plan om de zonnecentrale tegelijkertijd met vernieuwing van het dak van Fablohal te realiseren, moet worden losgelaten waardoor de bouw wordt uitgesteld.

In de zomer van 2014 laat minister Kamp weten dat een aparte grootverbruikersaansluiting niet noodzakelijk is, waardoor het bestuur verder kan. Er wordt overeenkomst bereikt met Qurrent voor het afnemen en doorleveren van de opgewekte energie en het wordt hard gewerkt aan o.a. de ledenovereenkomst, het reglement en de opstal.

Eind 2014 wordt een nieuwe wervingscampagne in de postcoderoos gestart en in januari 2015 wordt tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering ingestemd met de bouw. Half maart 2015 hebben vrijwel alle leden hun zonnestroomdelen betaald en de laatste voorbereidingen voor het verstrekken van de opdracht kunnen worden afgerond.

Organisatievorm:

Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan is geïnitieerd door Stichting Duurzame Energie Ramplaan die binnen de wijk energiebesparingsprojecten en projecten voor het opwekken van energie onderzoekt. Enerzijds om dat dit de meest werkbare vorm is om met bewoners gezamenlijk energie op te wekken en hier de vruchten van de plukken. Anderzijds om het project ‘los te maken’ van de Stichting zodat laatste de handen vrij heeft om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Financiering:

Coöperatie DE Ramplaan biedt de leden geen zonnepanelen maar ‘zonnestroomdelen’ aan. Dit zijn participaties in de zonnecentrale met een gemiddelde jaaropbrengst van 225 kWh die eenmalig 325 euro kosten. Hiermee worden alle kosten voor de bouw gedekt.

Aangezien er nog onduidelijkheid is over de btw hebben we bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de mogelijkheid om direct een krediet op te nemen. De jaarlijkse vaste lasten worden op verschillende manieren gedekt. Allereerst betalen leden jaarlijks 7 euro ledenbijdrage.

Daarnaast ontvangt de coöperatie van Qurrent een vergoeding voor ieder lid dat gas of stroom afneemt. De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan Qurrent die het weer doorverkoopt aan de leden. Het eventuele prijsverschil kan worden aangewend voor het afdekken van kosten of wordt uitgekeerd aan de leden.

Professionaliteit:

Coöperatie DE Ramplaan heeft geen betaalde krachten en draait vrijwel volledig op vrijwilligers. Vanwege de schaal van het project wordt binnenkort naast het vijfkoppige bestuur een Raad van Commissarissen en een kascommissie aangesteld.

Het coöperatiebestuur kan kennis putten uit een netwerk van juristen, project managers, communicatiedeskundigen en andere experts en is in staat om zelf professioneel onderhandelingen en gesprekken te voeren met leveranciers, de Belastingdienst, lokale overheden, de netbeheerder, energiemaatschappijen en andere betrokkenen.

Het project wordt weliswaar gesteund door de Gemeente Haarlem maar is en blijft een 100% burgerinitiatief. Zodra de bouw is gerealiseerd is de coöperatiebestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van de installatie, de ledenadministratie en het register met zonnestroomdelen. Indien de leden dit wensen, kan het bestuur opdracht krijgen om op zoek te gaan naar nieuwe daken om de capaciteit verder te vergroten.

Aantrekkingskracht:

Omdat dit project één van de grootste is in Nederland en ook relatief vroeg gestart is, hebben we de afgelopen jaren veel aandacht gekregen in de media. Daarnaast wordt er door het bestuur actief gelobbyd.

De werving van de leden is op professionele wijze opgezet. Middels o.a. flyers, social media en nieuws in de lokale en landelijke media is er meerdere malen met de circa 18.000 huishoudens in het postcoderoosgebied een contactmoment geweest.

Geïnteresseerden kunnen zich via de site aanmelden voor informatiebijeenkomsten en inloopavonden. Ze worden periodiek via de nieuwsbrief geïnformeerd. Belangrijk bij alle communicatie is transparantie en duidelijkheid, ook over de beperkingen van het verdienmodel, de onzekerheden en de relatief hoge terugverdientijd. Deze heldere en no-nonsense aanpak werkt erg goed.

Exploitatie:

De totale investering bedraagt meer dan 400.000 en resulteert in een jaarlijkse opbrengst van circa 400.000 kWh. De terugverdientijd voor de leden is meer dan 10 jaar. Door als coöperatie voor de leden gunstige voorwaarden te bedingen voor gas en elektriciteit wordt de terugverdientijd verlaagd.

Regio:

Vanwege de postcoderoosregeling kunnen alle huishoudens met postcode 2013, 2014, 2015, 2023, 2051 én 2111 meedoen aan dit initiatief. Dit zijn zo’n 18.000 huishoudens in Haarlem-West, Aerdenhout en Overveen.

Energiebron en techniek:

Coöperatie DE Ramplaan maakt gebruik van het dak van een nabij gelegen bloembollenhal. Hierop wordt dit voorjaar een zonnecentrale gebouwd met naar verwachting zo’n 1.400 panelen en een vermogen van circa 400.000 kWh/jaar. Hiermee worden meer dan 200 huizen in de wijk en de postcoderoos van schone en lokaal opgewekte zonnestroom voorzien.

Kennisdelen:

In samenwerking met de Gemeente Haarlem wordt nu een online platform opgezet waar alle ervaringen en bruikbare documentatie zal worden gedeeld. De reden waarom dit online gebeurt is dat – in tegenstelling tot een handboek – de informatie snel kan worden geactualiseerd. Bij de ontwikkeling van dit platform zullen ook partners betrokken worden.

Daarnaast wordt het bestuur regelmatig benaderd door andere iniatieven, onderzoeksinstellingen of koepelorganisaties voor het doen van presentaties, meewerken aan onderzoeken, adviezen of verstrekken van andere informatie. Het platform moet eroe bijdragen dat andere initiatieven in de regio of elders versneld van start kunnen gaan.

Overtuig de jury:

Coöperatie DE Ramplaan is met circa 400.000 kWh/jaar het grootste postcoderoos initiatief in Noord-Holland en één van de grootste in Nederland. En het is een initiatief dat veel pionierswerk heeft verricht voor andere coöperaties en dat vaak als één van de eerste met wettelijke en fiscale obstakels te maken kreeg. Dat heeft ervoor gezorgd dat er ook een lange adem nodig was om dit wijkinitiatief te laten uitgroeien tot de volwassen energiecoöperatie die het nu is. De toekenning van een P-NUTS Award zou een enorme opsteker zijn voor al die betrokkenen die de afgelopen jaren op vrijwillige basis veel tijd hebben geïnvesteerd.

Maar nog veel belangrijker: een toekenning van een P-NUTS Award laat andere initiatieven zien dat het model dat Coöperatie DE Ramplaan gebruikt ook écht werkt en ook door andere coöperaties ingezet kan worden. Samen met het platform dat we inrichten voor de overdracht van onze opgedane kennis kan dit op een positieve manier bijdragen aan waar het allemaal in eerste instantie om begonnen was: een versnelling van de transitie naar duurzame energie.