Naam van het project: Power2Nijmegen

Initiatiefnemer: Gemeente Nijmegen

Categorie: Mooiste Overheids/instellingsinitiatief

1. Beschrijving

De gemeente Nijmegen heeft de ambitie om in 2045 zelfvoorzienend te zijn in zijn energieverbruik. De gemeente vraagt burgers, bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en andere deskundigen in de stad om op zoek te gaan naar manieren om er voor te zorgen dat Nijmegen in 2045 ongeveer 50 procent minder energie gebruikt en de rest van zijn energie uit duurzame bronnen opwekt. Afgelopen half jaar is er een groot co-creatieproces geweest waarin in tien werkgroepen werd gebrainstormd over haalbare projecten.

2. Context

Wethouder Jan van der Meer is dit project bijna een jaar geleden gestart. Fase 1 liep van april 2012 tot en met oktober 2012. Hierin werd in 10 thematische werkgroepen (zonnepanelen, nieuwe energievormen, onderwijs en communicatie, etc. etc.) gebrainstormd. Vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven, de gemeente en diverse betrokken burgers hebben zich flink ingezet. Nu, in fase 2, zijn hieruit ruim 35 kansrijke projecten naar voren gekomen die een grote bijdrage aan de doelstellingen kunnen leveren. Deze worden op het moment in kaart gebracht, waarbij ze gescreend worden op personele bezetting, financiën, de aanwezigheid van een projectplan en meer. Getracht wordt om knelpunten op korte termijn op te lossen. Vanaf het voorjaar start fase 3: de concrete realisering.

3. Organisatiestructuur

Het betreft een co-creatieproces met vele spelers, waaronder de Gemeente Nijmegen. Ieder project heeft een eigen projectleider.

In dit proces ontstaan talrijke interessante dwarsverbanden, zoals benutting van de restwarmte van de afvalverbrandingscentrale voor de verwarming van zo’n 14.000 woningen, een windmolenproject dat vanuit burgerparticipatie wordt opgezet, en diverse educatieve projecten.

4. Financiering

De gemeente betaalt de kaders waaruit het co-creatieproces kan groeien, maar ieder project heeft verder z’n eigen begroting en financiering. Sommige projecten zijn volledig commercieel haalbaar, andere werken met lokale of provinciale subsidiegelden.

5. Professionaliteit

De wethouder zet z’n schouders eronder, samen met een team van deskundige senior-ambtenaren (klimaat, milieu, duurzaamheid). De werkgroepen in de eerste fase werden geleid door zeer betrokken en deskundige vrijwilligers ‘uit het veld’. En de projecten worden door diverse organisaties zelf op poten gezet.

6. Aantrekkingskracht

Het project, oftewel de koepel Power2Nijmegen, staat open voor iedereen die wil meepraten, meedenken, meekijken, mee-organiseren. Via de website kan men zich aanmelden en opgeven waar zijn/haar belangstelling naar uitgaat. Er is belangstelling vanuit de nationale pers en overheid, en ook vanuit andere gemeenten.

7. Exploitatie

De grote doelstelling is: Nijmegen energieneutraal in 2045. Dat wordt als volgt bereikt: een besparing op het energiegebruik van 50% en het duurzaam en lokaal opwekken van de overige energie. Dit alles betreft een energiehoeveelheid van vele PetaJoules.

8. Regio

De gemeente Nijmegen, en ook de regio (diverse grensoverschrijdende projecten).

9. Energiebron en techniek

Dit is erg ruim, variërend van besparing, tot aan energieneutraal renoveren, het bouwen van een warmtenet en het opwekken van duurzame energie vanuit zon, wind en biomassa. Zowel het bedrijfsleven als onderwijsinstellingen spelen hierin een grote rol.

10. Kennis delen

Dat gebeurt al op diverse manieren:

  • Via de website van Power2Nijmegen (forum)
  • Via de diverse werkgroepen
  • Via het duurzaamheidscafé Nijmegen (plaats voor ruim 200 belangstellenden, 26 maart aanstaande)
  • Vanuit het NEC 2.0: het Nijmeegs Energieconvenant waarin bedrijven samenwerken. Opgedane kennis op het gebied van energiebesparing, gezamenlijk inkopen, en energieopwekking willen ze delen met omliggende gemeenten. Ook is het doel om deze te stimuleren zelf energieconvenanten af te gaan sluiten.

En er zijn plannen om uit dit project een eigen loket/een hub op te richten bemensd door studenten. Hiervoor is veel enthousiasme en dit nog niet gerealiseerde plan hebben we ingediend voor de P-nuts award in de categorie Mooiste Idee Award (nog niet gerealiseerd).

11. Overtuig de jury

Power2Nijmegen is een proces waarin heel veel lokale partijen meedoen. De energiedoelstelling is absoluut ambitieus te noemen. Tijdens dit proces ontstaan allerlei creatieve ideeën en dwarsverbanden (synergie).

12. Beeldmateriaal