Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 17de inzending P-NUTS Awards: “Plushuis inspireert tot meer!”
Website: http://www.plushuis.net(noginaanbouw)
Naam inzender: Nicolaas van Everdingen
Categorie: Mooiste Idee Award

Beschrijving:

De energetische vernieuwbouwing van de circa. 100.000 koopwoningen in Regio FoodValley aanjagen door het Plushuis in te zetten als belangrijk broeinest van regionale samenwerking. Op korte termijn ook een bestaande “energielekke” woning als demo-woning vernieuwbouwen, en inzetten als “beleefhuis”.

Context en/of korte geschiedenis:

Het Plushuis in Ede is volledig op eigen kracht als all-electric plusenergie-woning gebouwd in 2012 door 2 betrokken burgers nadat zij al in 2008 besloten om volledig van het gas af te gaan. Hun zoektocht blijkt voor velen een belangrijke inspiratiebron te zijn.

Na ca. 40 excursies aan “toevallige passanten” is het zaak om de kracht van energetisch bouwen en vernieuwbouwen op gestructureerde manier door veel meer mensen en partijen te laten ervaren.

Ook is het belangrijk om met deze plek als inspirerende broedplaats coalities te smeden tussen bijv. regionale bouwpartijen en overheden en onderwijs.

Organisatievorm:

Het Plushuis zal als zelfstandige entiteit (ZZP) onder de vlag van de LEC Valleienergie opereren.

Financiering:

Omdat de gemeenten in Regio FoodValley zeer sterk willen inzetten op meer communicatie (in brede zin) over wat nu al kan op het vlak van energetisch (ver)bouwen, zal een aanvraag voor subsidie bij de gemeenten worden ingediend, in eerste instantie bij alleen gem. Ede, in 2e instantie ook bij Regio FoodValley. Het geeft de gemeente(n) de concrete kans om burgerparticipatie in praktijk te brengen.

Professionaliteit:

De eigenaar van het Plushuis, tevens ZZP-er, zal uit het projectbudget betaald worden.

(terzijde: het Plushuis levert per jaar meer dan 5000 kWh aan zonne-energie aan de buurt, met leveringsvergunning)

Aantrekkingskracht:

Bekendheid genereren gaat tot nu toe zeer effectief via sociale media, onder andere via Twitter @Plushuis.

Tot nu toe zijn er ca. 40 rondleidingen geweest. Zo wordt 2 x per jaar meegedaan met de Open dagen van Huisvolenergie/Duurzame Huizenroute.

De bestuurders en leden van de LEC Valleienergie en ambtenaren en bestuurders van de gemeente(n) zijn belangrijke ambassadeurs van dit initiatief.

Exploitatie:

Kosten:

Totaal organiseren 12 energieontbijtjes, 4 expertsessies, 12 excursies: € 17.800,-  (=incl. BTW, Zaalhuur, ontbijt, opstellen programma, uitnodigen en vergoedingen sprekers, promotie en werving,  bijhouden aanmeldingen, uitschrijven aantekeningen, vorming eerste aanzet tot coalitie regionale bouwbedrijven)

Opbrengsten:
Aanvraag bijdrage gemeente Ede als investering in lokale werkgelegenheid en duurzaamheid.
(Los hiervan staat aanvraag voor vernieuwbouwen bestaande woning naar demo-woning, energieneutraal (“nul-op-de-meter”).

Regio:

Focus ligt op Regio FoodValley (dat zijn de 8 samenwerkende gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Scherpenzeel, Renkum, Nijkerk, Barneveld). Niet toevalligerwijze is dit ook het werkgebied van de LEC Valleienergie.

Omdat deze regio in de 2 provincies Utrecht en Gelerland ligt geeft dit extra veel olievlekwerking, maar ook input.

Energiebron en techniek:

Het Plushuis is 100% all-electric, en heeft geen hout-of gaskachel. De uitdaging is op termijn volledig #autarkisch te worden. In de overgangsfase wordt veel onderzoek gedaan om de afhankelijkheid en de belasting van het net (in verband met het voorkomen van netverzwaring) zo minimaal mogelijk te laten zijn.

Vormen van opslag en slimme sturing van levering en gebruik in de tijd (dag/nacht, zomer/winter) zullen onderzocht gaan worden. Dit zal in nauwe samenwerking gebeuren met de om de hoek gelegen technische beroepsopleidingen van ROC/A12, maar ook met Alliander, die Plushuis heeft benaderd voor een expert-groep.

Kennisdelen:

Op het Twitteraccount @Plushuis deelt de initiatiefnemer veel van zijn eigen inzichten over energietransitie en mogelijkheden energetisch (ver)bouwen uit zijn eigen huis, maar ook die van buitenaf.

Zijn meer dan 500 volgers zijn veel landelijke, regionale en lokale sleutelfiguren, waaronder politici, energiecoöperaties, andere energiepioniers, groene ondernemers, (beroeps)opleidingen en betrokken burgers. Daarnaast deelt hij deze inzichten middels zijn blogs.

Met ROC/A12 loopt een onderzoek tot samenwerking om de kennis en ervaringen uit dit huis zo goed mogelijk in te passen in het curriculum. We moeten geen vaklui meer opleiden voor het verleden (“stenen stapelen”) maar voor het nu (“assembleren en installeren van prefab vernieuwbouw producten”).

De initiatiefnemer is binnen LEC Valleienergie trekker van het Stroomversnelling Koopprogramma voor de Regio FoodValley, is bestuursadviseur Energiebesparing gebouwde omgeving, en is lid van de Community of Practice Energiebesparing van de Gelderla LEC’s.

Hij is spreker op congressen over zijn ervaringskennis met all-electric oplossingen voor de gebouwde omgeving.

Hij is mede-initiatiefnemer van en deelnemer aan het landelijke project Wij zijn ØM!

Overtuig de jury:

Juist omdat op de Veluwe introductie van nieuwe technieken en samenwerkingsvormen niet “vanzelf” gaat, is het belangrijk dat huiseigenaren, bedrijven en bestuurders zelf een plusenergie-woning met eigen ogen kunnen zien, en als het ware doorleven.

Daarnaast blijkt inmiddels dat het Plushuis een inspirerende broedplaats vormt waar samenwerking tussen bedrijven, overheden en betrokken burgers als het ware van nature ontstaat, en wat van groot belang is om de energietransitie in Regio FoodValley snel groter te maken.