Naam van het project: Eemflow Energy

Initiatiefnemer : Eemflow Energy v.o.f.

Categorie: Wij krijgen Kippen – Mooiste Idee Award 

1. Beschrijving

Eemflow Energy speelt in op de ontwikkeling van lokale energiebedrijven. Om de ontwikkeling van lokale energiebedrijven, vaak coöperaties, te versnellen zal Eemflow Energy een nieuw energiebedrijf (coöperatieve vereniging) opzetten waarvan de lokale energiecoöperaties eigenaar zijn. Eemflow Energy zet in op de toepassing van vraagsturing door bewoners en bedrijven. Het bedrijf heeft drie kernactiviteiten die als doel hebben de activiteiten van de lokale energie bedrijven economisch zinvoller te maken en de inzet van vraagsturing mogelijk te maken:

  1. Online energiegemeenschap
  2. Energiemanagement
  3. Fonds energieprojecten

De activiteiten vormen een logische combinatie die van energieafnemers actieve gebruikers maakt en verduurzaming van het energiegebruik van onderaf stimuleert.

2. Doel
Eemflow Energy wil de energietransitie van onderaf versnellen. Wij geloven dat door lokale energiestromen, met name warmte en elektriciteit, lokaal beter te benutten, energie efficiënter gebruikt kan worden. Naarmate meer duurzame energie wordt geproduceerd door bijvoorbeeld zon en wind zal het belangrijker worden deze energiestromen lokaal aan te wenden om verlies te vermijden. Door betere afstemming en het gebruik van natuurlijk aanwezige buffers (bijvoorbeeld een overschot aan wind energie in warmte om zetten) kan de energietransitie tegen lagere kosten  versneld gerealiseerd worden.

Er is geen winstdoelstelling. De beoogde coöperatieve structuur zorgt ervoor dat positieve resultaten aangewend kunnen worden voor investeringen in duurzame energieprojecten. Initieel zal de coöperatie gefinancierd moeten worden met privaat kapitaal. Dit kapitaal zal na een aanloopperiode worden afgelost.

3. Context, planning

Wij, de initiatiefnemers, komen alledrie uit de energiewereld en hebben daar gewerkt voor een groot energiebedrijf. Het is ons duidelijk geworden dat daadwerkelijke verandering moeilijk te realiseren is vanuit deze bedrijven. De “lock-in” positie is zeer sterk. Miljoenen klanten die bediend moeten worden met verouderde en klantonvriendelijke systemen, het bezit van grote centrales die voor veel geld zijn gebouwd en moeten worden terugverdiend en de eenzijdige aandacht voor maar één stakeholder, de aandeelhouder, bemoeilijken een fundamentele wijziging van het huidige energie businessmodel.

Een model waar de klant niet meer als passieve eindgebruiker van energie gezien wordt maar een actieve gebruiker wordt, zal dan ook niet door de huidige energiebedrijven gerealiseerd worden. Daar is een nieuwe speler voor nodig met een nieuw businessmodel. Die uitdaging is Eemflow Energy aangegaan.

Op dit moment zijn we in de fase van kapitaalwerving. Kapitaal dat we nodig hebben voor het bouwen van de ICT systemen die noodzakelijk zijn om energiemanagement en met name vraagsturing te kunnen toepassen en om de eindgebruiker daar bij te betrekken.

Om reeds ervaring op te doen met vraagsturing voor bewoners zijn we betrokken bij het opzetten van twee pilot projecten. In samenwerking met onder andere de Taskforce Innovatie van de provincie Utrecht en een aantal andere bedrijven gaan we in Amersfoort en Utrecht bij 200 huishoudens energiemanagement in de praktijk te testen. In de andere pilot onderzoeken we in samenwerking met een groot bedrijf in hoeverre in de bedrijfsvoering bestaande installaties ingezet kunnen worden om lokaal energiemanagement te faciliteren. Ons streven is om, zodra deze pilots daadwerkelijk van start gaan, later dit jaar het bedrijf op te richten.
4. Organisatiestructuur
De organisatievorm is een coöperatie. De coöperatie is meerderheidsaandeelhouder in een drietal besloten vennootschappen. Eén B.V. organiseert de online-energiegemeenschap waar aan de ene kant ledenbetrokkenheid maximaal gefaciliteerd wordt en aan de andere kant energiedataverkeer wordt georganiseerd. Eén B.V.  organiseert het energiemanagement. Dit is het hart van het bedrijf. Hier vind de optimale afstemming plaats van de verschillende energiestromen. En één B.V. organiseert de herinvestering in duurzame energieprojecten. Om een start zonder subsidies mogelijk te maken zijn we op zoek naar privaat kapitaal om de drie BV’s tegen normale commerciële voorwaarden te financieren.

De drijvende krachten van dit initiatief zijn Thomas Kruithof, Maarten van der Kloot Meijburg en Ruut Schalij.

5. Bron
Eemflow Energy gebruikt alle duurzame energiebronnen en zorgt door energiemanagement dat die bronnen optimaal worden benut.
6. Technische schets

Eemflow Energy wil met name een ICT platform bouwen dat in staat zal zijn ledenbetrokkenheid te faciliteren en energiemanagement uit te kunnen voeren.

Om het Eemflow Energy businessmodel te kunnen implementeren een communicatiesysteem met TenneT nodig en specifieke nieuwe systemen  die vraagsturing en energiemanagement mogelijk maken. Daaarnaast moeten de gebruikelijke systemen voor bijvoorbeeld facturering worden gebouwd. Ook de webportal die de leden kan verbinden tot een “energiegemeenschap” zal speciaal voor Eemflow Energy ontwikkeld moeten worden.

7. Investering en exploitatie
De investeringskosten zijn ongeveer 3 miljoen euro. De exploitant is de op te richten coöperatieve vereniging Eemflow Energy.
8. Overtuig de jury
De energietransitie kan in de visie van Eemflow het best door de gebruiker worden gerealiseerd en dus het beste van onderaf plaatsvinden. Veel duurzame technieken zijn nu op kleine schaal toepasbaar waardoor de gebruiker een actieve rol in de energie transitie van onderaf kan spelen. Denk hierbij aan oplossingen met zonne-energie, (kleinschalige) windprojecten, warmtepompen, warmte-koude opslag en andere decentrale technieken. De rol van de energiegebruiker zal hierdoor veranderen van een passieve energie vrager in een actieve producent en afnemer.

Op dit moment kan de gebruiker die rol nog niet spelen. Binnen het huidige energielandschap is de afstand tussen het energiebedrijf en de gebruiker erg groot. De gebruiker wordt niet betrokken bij de investeringen in centrale energie opwekking en kan niet bepalen waar deze stroom wordt opgewekt en al helemaal niet hoe.

De coöperatieve vereniging zal er voor zorgen dat het potentieel van duurzame technieken wel efficiënt wordt benut om daarmee de lokale energie gemeenschappen van zo veel mogelijk eigen decentrale duurzame energie te voorzien. De vereniging streeft niet naar korte termijn winstmaximalisatie maar wil wel winst maken.

Wij moeten de P-nuts award winnen omdat Eemflow Energy de energie transitie van onderaf kan bewerkstelligen door de gebruiker echt centraal in de energie waardeketen te zetten.
Visueel materiaal

www.eemflowenergy.nl

zie ook met name onder

http://www.eemflowenergy.nl/cooperatie/

login: gast
password: sneakpreview