Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 35ste inzending P-NUTS Awards: “Hilversum Verbonden”
Website: http://www.hilversumverbonden.nl
Naam inzender: Aernoud Olde
Categorie: Mooiste Bewonersinitiatief Award, Mooiste Nieuwe Nuts Award

Beschrijving:

Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Verder informeert Hilversum Verbonden, Hilversummers over wat er in de samenleving georganiseerd wordt.

Via Hilversum Verbonden worden Hilversummers met elkaar in contact gebracht, geactiveerd en overgehaald bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin het goed leven is.

Kortom, Hilversum Verbonden is een netwerk van individuele Hilversummers die de Hilversumse samenleving willen versterken, vooral op wijkniveau en HV realiseert dit door nieuwe, duurzame, sociale samenhang stimulerende, energiebesparende of energie-opwekkende initiatieven te faciliteren.

Context en/of korte geschiedenis:

Hilversum Verbonden bestaat ruim 5 jaar en sinds het voorjaar van 2014 richt de stichting zich specifiek op het ondersteunen of zelf initiëren van duurzame initiatieven. Teveel initiatieven om op te noemen, enkele voorbeelden zijn: Repair Cafe Hilversum, de Maatschappelijke Beursvloer Hilversum, een Geef- & Neemtafel tijdens de vrijetijdsmarkt, het ondersteunen van burgerinitiatief Meentkracht waarmee oa zo’n 40 woningen energie-zuiniger gemaakt zijn, de ‘Voor elkaar’-flyer vol met Hilversumse duurzame burgerinitiatieven, Seinkracht gericht op het stimuleren van nieuwe burgerinitiatieven in Hilversum Oost, en op 15 april gaat HEIkracht van start gericht op nieuwe burgerinitiatieven in Hilversum Zuid, waaronder een energie-cooperatie waar inmiddels een dak voor is gevonden.

Organisatievorm:

Stichting Hilversum Verbonden wordt aangestuurd door een stichtingsbestuur, omringd door leden van een kernteam en talloze sympathisanten waarvan er zo’n 70 actief zijn als vrijwilliger voor een of meer van de HV-activiteiten.
Vanuit Stichting Hilversum Verbonden is het initiatief ‘Duurzaam Hilversum’ opgestart, en dat bestaat inmiddels uit meerdere teams die zich richten op een bepaalde wijk of een bepaalde activiteit. Deze teams worden ondersteund vanuit Hilversum Verbonden bij de promotie, bij het leggen van contacten met de gemeente en andere organisaties, bij het vinden van de noodzakelijke financiële middelen en bij vinden van medestanders binnen het netwerk van Hilversum Verbonden.
De kracht van de gekozen constructie zit erin dat nieuwe initiatieven vrij eenvoudig een flinke hoeveelheid publiciteit kunnen genereren, waardoor de initiatiefnemers zich kunnen concentreren op het initiatief zelf.

Financiering:

Het overgrote deel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers. De kosten worden verder heel laag gehouden door hulp in natura te vragen binnen de Hilversumse gemeenschap.
Op termijn verwachten we over te gaan tot het vragen van financiële bijdrages aan Hilversumse partners en wellicht ook van particulieren.

Op dit moment wordt per activiteit dekking gezocht voor de kosten. Voor de duurzaamheidsactiviteiten hebben we een partnership gesloten met HOOM. Verder ontvangen we financiële steun van de gemeente Hilversum en de Rabobank.

Professionaliteit:

De kern van de organisatie bestaat uit vrijwilligers en het merendeel van het werk wordt dan ook gedaan door vrijwilligers. Sommige werkzaamheden vragen echter een dusdanige inzet dat dit niet meer van een vrijwilliger gevraagd kan worden. Het afgelopen jaar heeft de stichting voor enkele activiteiten dusdanige financiële dekking gevonden dat in totaal 3 vrijwilligers een bescheiden financiële vergoeding gegeven kon worden zodat ze meer tijd vrij konden maken voor het organiseren van activiteiten.

Aantrekkingskracht:

De kracht van Stichting Hilversum Verbonden ligt in haar netwerk en de opgebouwde communicatie-kanalen. Hierdoor worden de activiteiten vermeld op de website (ruim 500 unieke bezoekers per maand), in de nieuwsbrief (bereik ruim 1000 Hilversumse emailadressen), via announcements binnen de HV-LinkedIn-groep (1160 leden), via het Twitter-account (ruim 1150 volgers), via Facebook en zonodig via persberichten en andere ter beschikking staande middelen.

Door deze constructie hoeft niet ieder nieuwe initiatief zelf publiciteit te genereren. Initiatiefnemers kunnen zich concentreren op het initiatief zelf. Op hun beurt versterken de nieuwe initiatieven het geheel en draagt iedere activiteit bij aan het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting, zijnde het op duurzame wijze versterken van de Hilversumse samenleving.

Exploitatie:

Kosten en opbrengsten zijn lastig te kwantificeren. Over 2014 had de stichting als geheel ruim €15.000 aan inkomsten, waarvan 80% de maatschappelijke beursvloer betrof. Over 2015 verwachten we ‘omzet’ in dezelfde orde van grote.

De in 2014 gerealiseerde energie-besparingen vallen onder de credits van het zelfstandig wijkinitiatief Meentkracht, waar we slechts een ondersteunende en adviserende rol bij speelden.
In de loop van 2015 hopen we vanuit ons netwerk een of meer energie-cooperaties te realiseren in Hilversum en minimaal 100 extra geïsoleerde woningen. Ook de opbrengst daarvan beschouwen wij als de credits van onze partners aangezien zij het daadwerkelijke werk doen en wij slechts faciliteren.

Regio:

Hilversum

Energiebron en techniek:

Wij verwachten in 2015 in 3 wijken een energie-besparingsactie te houden bij bestaande woningen. Deze actie verloopt in samenwerking met Hoom en met de gemeente Hilversum en richt zich op de gezamelijke inkoop van vloerisolatie, spouwmuur isolatie, dakisolatie, zonnepanelen, HR++glas, Hr-ketels en binnendakisolatie.

Daarnaast hopen we een of meer energie-cooperaties te realiseren, waarvan de details nog niet bekend zijn.

Kennisdelen:

Kennisdelen behoort tot de uitgangspunten van onze werkwijze. Wanneer in een nieuwe wijk een groep vrijwilligers bijeengebracht is die nieuwe initiatieven willen starten, dan wordt deze groep eerst in contact gebracht met een reeds bestaande groep. Zo worden persoonlijke contacten opgebouwd en heel veel kennis overgedragen.

Daarna kunnen groepen heel laagdrempelig gebruik maken van elkaars ervaring, expertise en kennis. Verder staan natuurlijk alle documenten ter beschikking van andere groepen.

Overtuig de jury:

Nederland bruist van de initiatieven. Dat geldt ook voor Hilversum. Veel mensen met ideeën komen echter niet toe aan uitvoering hiervan vanwege een heel scala aan redenen. Om een idee tot werkelijkheid te maken moet je eigenlijk een volleerd ondernemer zijn, met kennis van marketing, netwerken, publiciteit, maar ook met politiek gevoel, een flink portie doorzettingsvermogen en nog veel meer. Bezit je niet al die eigenschappen, dan wordt het lastig.

Op deze wijze stagneert de verduurzaming van onze samenleving want het zijn vaak de ideeën met een verdienmodel die overleven en dat zijn niet altijd de meest duurzame ideeën voor de samenleving.
Neem nou het oprichten van een cooperatie voor het exploiteren van zonnepanelen. Echte ondernemers haken af; veel werk, veel regels, een laag rendement en veel risico’s. Je krijgt dit soort zaken alleen voor elkaar wanneer je hartstikke gedreven bent voor het verduurzamen van de samenleving en ook nog in staat bent anderen voor je idee te enthousiasmeren. Hierdoor stranden heel veel goede initiatieven.

Hilversum Verbonden doorbreekt dat door een bredere aanpak die we in de ene na de andere wijk in de praktijk brengen. De bottleneck in veel wijken is namelijk dat mensen elkaar niet kennen, geen weet hebben van elkaars ideeen, en al helemaal niet gezamenlijk eigenaar zijn van dat idee. Daarom brengen we vanuit ons bestaande netwerk op wijkniveau de duurzame doeners bij elkaar en stimuleren we hen om hun ideeen te delen. Zodoende vormen we duurzaamheidsgroepen die dan aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van hun wijk door de gemeenschappelijke ideeen op te pakken; een energie-cooperatie starten, met praktijkvoorbeelden buurtgenoten overtuigen dat het isoleren van je woning zin heeft, ruiltafels organiseren, recycling promoten, etc. Vervolgens faciliteren we de nieuwe initiatieven en helpen we ze met het leggen van contacten en met het genereren van publiciteit. En het mooie is dat die groepen elkaar binnen Hilversum nog versterken ook.
Wij melden ons aan voor een P-NUTS Award omdat we publicitair nog wel een duwtje kunnen gebruiken. Er zijn namelijk nog een heleboel mensen die we niet bereikt hebben in Hilversum, en een award betekent extra publiciteit. Daarnaast zijn we zo enthousiast over wat we tot stand brengen, dat we dit graag met anderen willen delen. Onze werkwijze werkt namelijk en is overal toepasbaar. Van onderop kun je een netwerk bouwen, en met dat netwerk ga je vervolgens je stad of dorp duurzamer maken en bevorder je meteen de sociale cohesie.

De effecten blijven niet beperkt tot een energie-initiatief. Doordat de groepen van onderop georganiseerd zijn, kan in iedere wijk door de bewoners onderling datgene opgepakt worden waar in hun wijk behoefte aan is. Zonder bureaucratie, zonder overheidsbemoeienis. Wat begint met elkaar leren kennen en het uitspreken van waar behoefte aan is, dat mondt uit in een duurzamere wijk waarin buurtgenoten elkaar kennen en helpen en waar het goed wonen is.