Naam van het project: Zon op dak Praxis doorleveren aan individuele bewoners GWL-terrein

Initiatiefnemer: Noortje van Kleef

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

Zonne-energei leveren aan individuele bewoners van het GWL-terrein, de ECO-wijk van Amsterdam. Deze wijk bestaat uit 15 appartmentenblokken, met 60% koop en 40% procent huurwoningen. Sommige blokken hebben zonne-panelen op het dak. Andere daken zijn niet geschikt. Dit project biedt de mogelijkheid aan individuele bewoners Koop en Huur om zelf zonne-energie op te wekken.

2. Context

Centraal staan milieu en duurzaamheid. Het voornemen een duurzame en ecologische wijk te bouwen was een begin. Maar hoe zag een dergelijke wijk midden in de stad er uit?

Veel al dan niet wilde plannen en voorstellen kwamen ter tafel en langzaamaan werden die uitgeschift op haalbaarheid. Het was al snel duidelijk dat de duurzaamheid niet zou bestaan uit één aanpak, maar uit een heel scala van maatregelen, die tezamen het gewenste rendement zouden opleveren.

Duurzaamheid is een proces waaraan gewerkt moet worden. Zon op dak Praxis, waarbij individuele bewoners samen met elkaar een PV-installatie in gebruik gaan nemen, draagt bij aan minder CO2 uitstoot, maar zorgt tevens voor nieuwe sociale verbindingen in de wijk, waardoor mensen samen iets gaan ondernemen. Naast dit project lopen er andere projecten op dit gebied onder de naam ECO 2.0 ,zoals energiebesparing, WKO etc.

3. Organisatiestructuur

De initiatiefnemer werkt samen met de Energiecommissie van de ECO-wijk aan de voorbereiding van dit project. De Energiecommissie is ingesteld door de koepelorganisatie van het GWL-terrein. In deze koepel hebben naast diverse bewoners ook corporaties: Rochdale, Ymere en De Alliantie zitting. Zowel corporaties als koepelvereniging staan positief tegenover het project omdat het individuele bewoners de keuze geeft om zelf zonne-energie op te wekken. Er zal een coöperatieve vereniging worden opgericht voor het project Zon op dak Praxis. Hierin zullen naast initiatiefnemer bewoners deelnemen.

4. Financiering

Er is een gesprek geweest met het klimaatburo van de gemeente Amsterdam. Dit initiatief wordt kansrijk geacht voor een bijdrage van de totale projectfinanciering vanuit het Amsterdams InvesteringsFonds. De Tender hiervoor vindt plaats in 2e en 3e kwartaal 2013. Zowel op het aspect duurzaamheid als gebiedsgericht maatschappelijk ondernemen kan worden ingeschreven (en wordt ook beoordeeld). Daarnaast wordt naar de mogelijkheid van groene leningen gekeken en kunnen bewoners zelf voor maximaal 12 panelen zelf inleggen. Met de Praxis is een consumentenactie voor LED-verlichting afgesproken.

5. Professionaliteit

Dit project is opgezet vanuit een kennisnetwerk. Binnen het GWL-terrein is veel kennis aanwezig op het gebied van duurzaamheid en de technische kant hiervan. Daarnaast wordt samengewerkt met installateur en leverancier. Proceskosten, met name voor het opzetten van de organisatie, zullen deels vanuit het project betaald.

6. Aantrekkingskracht

Het project verovert langzaam de wereld. Met name door direct bewoners aan te spreken. Dit zijn de toekomstige leden van de vereniging, dus deze moeten worden meegenomen in het verhaal van kansen en risico’s. De ‘groene’ bewoners blijken erg aangesproken door het project. Inmiddels is er een 3-wekelijkse nieuwsbrief, wordt er gewerkt aan een website en melden zich elke week een aantal nieuwe geïnteresseerden aan.

7. Exploitatie

Kosten van de installatie met een vermogen van 70.000 KwH bedragen ongeveer € 120.000. Om een rendabel project te krijgen is het noodzakelijk dat het punt ‘wordt het voor coöperatieve verenigingen mogelijk in hun nabijheid zonne-energie op te wekken’ nu ook echt in wetgeving wordt vastgelegd

8. Regio

Dit project bedient het GWL-terrein in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Andere buurtverenigingen zoals ‘Wij Westerstaatsman’ hebben ook al aangegeven interesse in het project te hebben.

9. Energiebron en techniek

Opwekken van schone energie middels Zon PV, met salderen op afstand. Via het inloggen op een screen op de computer is het voor individuele bewoners mogelijk om te kijken wat zij zelf aan zonne-energie opwekken.

10. Kennis delen

Dit project is gestart als een initiatief van ‘Wij Krijgen Kippen’ en wisselde kennis uit via dit netwerk. De gemeente Amsterdam volgt dit project. Met hen wordt kennis gedeeld op het punt van de coöperatieve vereniging en specifiek op het punt van bewoners die verhuizen naar buiten de wijk (wat zijn daarvan de gevolgen voor de coöperatie).

11. Overtuig de jury

Dit project is een project wat een vast (laag) stroomtarief geeft aan de eindgebruiker. Onderscheidend is hierbij de de mogelijkheid voor individuele bewoners, koop en huur. Door deze keuzevrijheid heeft dit project niet alleen een groene maar ook een maatschappelijke waarde. Indien de financiering vanuit het Amsterdams Investeringsfonds doorgaat, dan wordt de drempel om in te stappen voor alle deelnemers ook echt laag!

Daarnaast versterkt dit initiatief verder de onderlinge contacten tussen de bewoners in de wijk.

12. Beeldmateriaal